Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê thiền vu

(Đổi hướng từ Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê)

Đồn Đồ Hà (屯屠何), hiệu là Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê thiền vu (休蘭尸逐侯鞮單于) thuộc Luyên Đê thị, là con trai của Hải Lạc Thi Trục Đê thiền vu của Nam Hung Nô, sau khi Y Đồ Vu Lưu Đê thiền vu mất, lên kế vị, thời gian vào khoảng năm Chương Hòa thứ 2 (88) thời Đông Hán.

Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê
休蘭尸逐侯鞮
Tên húyĐồn Đồ Hà
Thiền vu Nam Hung Nô
Nhiệm kỳ
88─93
Tiền nhiệmY Đồ Vu Lư Đê
Kế nhiệmAn Quốc
Thông tin cá nhân
Sinh
Tên húy
Đồn Đồ Hà
Mất93
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Hải Lạc Thi Trục Đê thiền vu
Anh chị em
Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê thiền vu, Hải Đồng Thi Trục Hầu Đê thiền vu, An Quốc thiền vu

Đồn Đồ Hà xuất binh phối hợp với quân Đông Hán đánh bại Bắc Hung Nô, bắt được rất nhiều người, sau đó rộng lượng tiếp nạn dân chúng Bắc Hung Nô chuyển xuống, thế lực tăng mạnh, Nam Hung Nô vốn có 4 đến 5 vạn dân, tuy nhiên đã phát triển chưa từng có dưới thời trị vì của ông, lên tới 34.000 hộ, 237.300 người, binh lực là 50.170 lính.

Năm Vĩnh Nguyên thứ 5 (93), Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê thiền vu mất, đệ của thiền vu tiền vị là Tả Hiền vương An Quốc kế vị.

Tham khảo sửa

Tiền vị:
Y Đồ Vu Lư Đê
Thiền vu Nam Hung Nô
8893
Kế vị:
An Quốc
Nam Hung Nô thiền vu
Hải Lạc Thi Trục Đê / Khâu Phù Vưu Đê / Y Phạt Vu Lự Đê / Hải Đồng Thi Trục Hầu Đê / Khâu Trừ Xa Lâm Đê / Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê / Y Đồ Vu Lư Đê / Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê / An Quốc / Đình Độc Thi Trục Hầu Đê / Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê / Ô Kê Hầu Thi Trục Đê / Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Khuyết / Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu / Y Lăng Thi Trục Tựu / Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Hô Chinh / Khương Cừ / Trì Chí Thi Trục Hầu / Tu Bặc Cốt Đô Hầu
Tự lập hoặc không được thừa nhận
Thúc Kiện / Xa Nữu / Tu Bốc Cốt Đô Hầu