Y Lăng Thi Trục Tựu thiền vu

(Đổi hướng từ Y Lăng Thi Trục Tựu)

Y Lăng Thi Trục Tựu (giản thể: 伊陵尸逐就单于; phồn thể: 伊陵尸逐就單于; bính âm: Yīlíngshīzhújiùchányú, ?-172), thuộc Luyên Đê thị, danh là "Cư Xa Nhân". Năm 147, Hô Lan Thi Trục Tựu thiề vu mất, Cư Xa Nhân lên kế vị. Tiên Ti liên tục xâm lấn phương nam, Bắc Trung lãng tướng Trương Hoán nhận thấy Y Lăng Trục Tựu thiền vu không có năng lực quản lý quốc sự, viết một lá thư thỉnh cầu phế truất, Hán Hoàn Đế không đồng ý, ra chiếu viết "Xuân Thu" Đại cư chính, Cư Xa Nhân nhất tâm hướng hóa, hà tội nhi khuất! Kì khiển hoàn đình" (đại ý là Cư Xa Nhân xưa nay đều một lòng cải biến, sao ta có thể phế). Năm 172, Y Lăng Trục Tựu thiền vu mất.

Y Lăng Thi Trục Tựu
伊陵尸逐就
Thiền vu Nam Hung Nô
Nhiệm kỳ
147─172
Tiền nhiệmHô Lan Nhược Thi Trục Tựu
Kế nhiệmĐồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu
Thông tin cá nhân
Mất172
Giới tínhnam
Gia quyến
Hậu duệ
Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu thiền vu

Tham khảo sửa

Tiền vị:
Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu
Thiền vu Nam Hung Nô
147172
Kế vị:
Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu
Nam Hung Nô thiền vu
Hải Lạc Thi Trục Đê / Khâu Phù Vưu Đê / Y Phạt Vu Lự Đê / Hải Đồng Thi Trục Hầu Đê / Khâu Trừ Xa Lâm Đê / Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê / Y Đồ Vu Lư Đê / Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê / An Quốc / Đình Độc Thi Trục Hầu Đê / Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê / Ô Kê Hầu Thi Trục Đê / Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Khuyết / Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu / Y Lăng Thi Trục Tựu / Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Hô Chinh / Khương Cừ / Trì Chí Thi Trục Hầu / Tu Bặc Cốt Đô Hầu
Tự lập hoặc không được thừa nhận
Thúc Kiện / Xa Nữu / Tu Bốc Cốt Đô Hầu