Khang Hòa Vương (chữ Hán:康和王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi