Wikipedia
Gia nhập17 giờ 42 phút
ngày 28 tháng 9 năm 2008
Tổng số sửa đổi350+
Độ nghiện Wikipedia1371