Wikipedia:Biểu quyết phục hồi bài – Theo ngôn ngữ khác