Bản mẫu:Biden confirmations

Thượng viện bỏ phiếu xác nhận nội các của Tổng thống Biden
Nguồn: 

Affiliation: D biểu thị Dân chủ, R biểu thị Cộng hòa, và I-D biểu thị độc lập trong họp kín với các đảng viên Đảng Dân chủ.