Khang Mục vương

(Đổi hướng từ Khang Mục Vương)

Khang Mục Vương (chữ Hán:康穆王) là thụy hiệu một số vị phiên vương trong lịch sử chế độ quân chủ ở vùng Viễn Đông.

Danh sách sửa

Trung Quốc:

Triều Tiên:

Xem thêm sửa