Tương Tử

trang định hướng Wikimedia

Tương Tử (chữ Hán: 襄子 hoặc 相子) là thụy hiệu của một số khanh đại phu thời Xuân ThuChiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

  1. Xuân Thu Tấn quốc Khanh đại phu Triệu Tương tử
  2. Xuân Thu Tấn quốc Khanh đại phu Ngụy Tương tử
  3. Xuân Thu Tấn quốc Khanh đại phu Trí Tương tử (có thụy hiệu khác là Tương Bá)
  4. Xuân Thu Tấn quốc Công tử Tấn Tương tử (相子) có phiên âm nữa là Tướng Tử, thụy hiệu khác là Đái Tử hoặc Hoàn Tử.
  5. Xuân Thu Tề quốc Khanh đại phu Điền Tương tử
  6. Xuân Thu Trịnh quốc Khanh đại phu Tứ Tương tử
  7. Xuân Thu Trịnh quốc Khanh đại phu Tứ Tương tử (thường gọi là Tứ Yển Tương Tử)
  8. Bắc Ngụy Hòe Lý Uy Tương Tử Trưởng Tôn Tử Ngạn (sau được tiến phong làm Trường An Uy Tương huyện công, sang thời Tây Ngụy được nâng lên thành Hình Cao Uy Tương quận công)

Tên người sửa

Xem thêm sửa