2002 tại Việt Nam

(Đổi hướng từ Việt Nam 2002)

Dưới đây là sự kiện trong năm tại Việt Nam 2002.

2002

Việt Nam
Thập kỷ:
Xem thêm:

Đương nhiệm

sửa
Ảnh Vị trí Tên
  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
  Chủ tịch nước Trần Đức Lương
  Thủ tướng Phan Văn Khải
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

Sự kiện

sửa

Diễn ra trong năm

sửa

Thể thao

sửa
Bóng đá

Tháng 1

sửa
 
Nguyễn Anh Khôi

Tháng 2

sửa

Tháng 3

sửa

Tháng 4

sửa

Tháng 5

sửa

Tháng 6

sửa

Tháng 7

sửa
 
Thanh Thủy

Tháng 8

sửa

Tháng 9

sửa

Tháng 10

sửa

Tháng 12

sửa

Mất

sửa

Tháng 1

sửa

Tháng 2

sửa

Tháng 3

sửa

Tháng 4

sửa
 
Đỗ Mậu
(1917 – 2002)
 
Nguyễn Hợp Đoàn
(1930 – 2002)

Tháng 5

sửa

Tháng 6

sửa

Tháng 7

sửa

Tháng 8

sửa

Tháng 9

sửa
 
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
(1928 – 2002)

Tháng 10

sửa

Tháng 11

sửa

Tháng 12

sửa

Không rõ ngày

sửa

Tham khảo

sửa