Wikipedia:Biểu quyết phong cấp

(Đổi hướng từ Wikipedia:BQPC)

Đây là trang liệt kê các biểu quyết cấp quyền điều phối viên, bảo quản viên, hành chính viên, kiểm định viên và một số quyền khác trên Wikipedia tiếng Việt với sự đồng thuận của cộng đồng (Xem: Mức truy cập để biết thêm chi tiết).

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên
Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên
Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn hành chính viên
Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn kiểm định viên

Lưu trữ

Xem thêm