Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Xóa

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Chờ xóa}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần xóa nhanh kèm lý do
{{Chờ xóa (dịch máy)}}

liên kết thảo luận sửa

Bài đang biểu quyết xóa vì dịch máy
{{Afd}}
{{VfD2}} (lỗi thời)

liên kết thảo luận sửa

{{Afd}}

Bài đang biểu quyết xóa
{{Không bách khoa}}

liên kết thảo luận sửa

{{Không bách khoa}}

Bài không bách khoa
{{Chất lượng kém}}

liên kết thảo luận sửa

{{Chất lượng kém}}

Bài chất lượng kém
{{Xóa-tên}}

liên kết thảo luận sửa

{{Xóa-tên}}

Bài sai tên
{{Vpbq}}

liên kết thảo luận sửa

{{Vpbq|1=(Liệt kê nguồn tại đây)}}

Bài vi phạm bản quyền
{{Có tính quảng cáo}}

liên kết thảo luận sửa

{{Có tính quảng cáo}}

Bài quảng cáo
{{Transwiki}}

liên kết thảo luận sửa

{{Transwiki}}

Bài đã chuyển sang dự án khác
{{Hiện có tại Commons}}

liên kết thảo luận sửa

{{Hiện có tại Commons}}

Tập tin hiện có tại Commons
{{Bản sao}}

liên kết thảo luận sửa

{{Bản sao}}

Tập tin là bản sao
{{Phi thương mại}}

liên kết thảo luận sửa

{{Phi thương mại}}

Tập tin dùng giấy phép phi thương mại