Wikipedia:Thống kê bài viết tốt

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết tốt Tiêu chuẩn Đề cử (3) Rút sao (0) Thảo luận Thống kê

Đây là thống kê bài viết tốt (BVT). Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.292.774 bài viết. Hiện tại có 489 bài viết tốt, số bài viết trên Wikipedia tiếng Việt là BVT chiếm 0,0319%, hay cứ 3.133 bài thì có 1 bài là BVT. Cộng đồng Wikipedia tiếng Việt bắt đầu bình chọn BVT từ tháng 3 năm 2013.

Theo năm sửa

Năm Số BVT ΔBVT Số BVCL ΔBVCL Số BVT - Số BVCL ΔBVT - ΔBVCL
2023 464 63 440 9 24 54
2022 401 46 431 6 -30 40
2021 355 60 425 17 -70 43
2020 295 86 408 18 -113 68
2019 209 53 390 18 -181 35
2018 156 6 372 10 -216 -4
2017 150 23 362 22 -212 1
2016 127 35 340 8 -213 27
2015 92 47 332 21 -240 26
2014 45 15 311 17 -266 -2
2013 30 30 294 34 -264 -4

Xem thêm sửa