Danh sách các chương trình Paris By Night thập niên 2000 – Theo ngôn ngữ khác