Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu thiền vu – Theo ngôn ngữ khác