Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê thiền vu – Theo ngôn ngữ khác