Cao hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Cao Hoàng Hậu (chữ Hán:高皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu, hoặc chỉ các vị hoàng hậu họ Cao trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Thụy hiệu sửa

  • Tây Hán Cao Đế đệ nhất nhiệm Cao hoàng hậu (thường được biết đến với danh hiệu Hán Cao Hậu hoặc Lã Thái Hậu)
  • Tây Hán Cao Đế kế thất Cao hoàng hậu (truy tôn, khi tại vị chỉ được gọi là Đại Vương thái hậu và Văn Đế thái hậu)
  • Tào Ngụy Cao Đế Cao hoàng hậu (truy tôn)
  • Vũ Chu Cao Đế Cao Hoàng hậu (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Minh Cao Hoàng Hậu, cũng gọi là Hiếu Minh hoàng hậu, có các thụy hiệu khác như Trung Hiếu Thái Hậu, trước đó gọi là Thái Nguyên Trung Liệt vương phi hoặc Ngụy Trung Liệt vương phi, trước nữa có các danh hiệu như: Đại Quốc Trung Liệt phu nhân, Vinh Quốc Trung Liệt phu nhân, Vệ Quốc Trung Liệt phu nhân và Lỗ Quốc Trung Liệt Thái phu nhân)
  • Minh Cao Đế Cao hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Từ Trinh Hóa Triết Thuận Nhân Huy Thành Thiên Dục Thánh Chí Đức Cao Hoàng Hậu, có khi lại gọi là Hiếu Từ hoàng hậu, vì bà có bàn chân rất to nên còn được dân gian gọi là Đại Cước hoàng hậu)
  • Thanh Cao Đế Cao hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Từ Chiêu Hiến Kính Thuận Nhân Huy Ý Đức Hiến Khánh Thừa Thiên Phụ Thánh Cao Hoàng Hậu, thường gọi là Hiếu Từ hoàng hậu, có thụy hiệu khác là Vũ hoàng hậu)
  • Nguyễn Cao Đế Cao hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Thừa Thiên Tá Thánh Hậu Đức Từ Nhân Giản Cung Tề Hiếu Dục Chính Thuận Nguyên Cao Hoàng Hậu, có khi lại gọi là Thừa Thiên hoàng hậu, có các thụy hiệu khác như Giản Cung hoàng hậu hay Thuận Nguyên hoàng hậu)
  • Nguyễn Cao Đế Cao hoàng hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Thuận Thiên Hưng Thánh Quang Dụ Hóa Cơ Nhân Tuyên Từ Khánh Đức Trạch Nguyên Công Cao Hoàng Hậu, có khi lại gọi là Thuận Thiên hoàng hậu, còn có những tôn hiệu khác như: Thánh Tổ Mẫu hoặc Nhân Tuyên Từ Khánh Phúc Thọ Khang Ninh Thái Hoàng Thái Hậu)
  • Triều Tiên Cao Đế chính thất Cao hoàng hậu (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài là Thần Ý Cao Hoàng Hậu, đôi khi cũng gọi là Thần Ý hoàng hậu, có một số thụy hiệu khác như: Thần Ý thái vương hậu, Thần Ý vương thái hậu hoặc Thần Ý vương hậu)
  • Triều Tiên Cao Đế thứ thất Cao hoàng hậu (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Thần Đức Cao Hoàng Hậu, có khi lại gọi là Thần Đức hoàng hậu, thụy hiệu thực tế là Thần Đức vương hậu)

Hoàng hậu họ Cao sửa

Xem thêm sửa