Mở trình đơn chính

Các sự kiệnSửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Chuyến bay đầu tiênSửa đổi

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 12

Bắt đầu phục vụSửa đổi

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tham khảoSửa đổi