Đây là danh sách các sự kiện hàng không xảy ra trong năm 1939:

Theo năm: 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
Theo thập niên: 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện Sửa đổi

Tháng 1 Sửa đổi

Tháng 2 Sửa đổi

Tháng 3 Sửa đổi

Tháng 4 Sửa đổi

Tháng 6 Sửa đổi

Tháng 7 Sửa đổi

Tháng 8 Sửa đổi

Tháng 9 Sửa đổi

Tháng 10 Sửa đổi

Tháng 11 Sửa đổi

Tháng 12 Sửa đổi

Chuyến bay đầu tiên Sửa đổi

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 12

Bắt đầu phục vụ Sửa đổi

Tháng 2

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 12

Tham khảo Sửa đổi