Wikipedia:Biểu quyết/Xóa phiếu Trắng khỏi Wikipedia tiếng Việt