Bản mẫu:Xh-SDHL không SD/doc

Cách sử dụngSửa đổi

{{thế:SDHLKSD}}

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình sử dụng hợp lý không sử dụng.