Cung hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Cộng Hầu)

Cung hầu (chữ Hán 龔侯, 宮侯, 恭侯, 共侯) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủ chư hầu, tướng lĩnh và quan lại thời phong kiến.

Thụy hiệu sửa

Tây Chu sửa

Đông Chu sửa

Tây Hán sửa

 1. Thị Binh Cung hầu
 2. Dương Khâu Cung hầu
 3. Khúc Nghịch Cung Hầu
 4. Bình Khúc Cung Hầu
 5. Bình Dương Cung Hầu
 6. Nhữ Âm Cung hầu
 7. Dương Lăng Cung hầu
 8. Quảng Cung hầu
 9. Đường Ấp Cung hầu
 10. Toán Cung hầu
 11. Thành Cung hầu
 12. Phí Cung hầu
 13. Dương Tín Cung hầu
 14. Đô Xương Cung hầu
 15. Thế Tề Cung hầu
 16. Nam An Cung hầu
 17. Chung Lăng Cung hầu
 18. Xích Khâu Cung hầu
 19. Bình Cao Cung hầu
 20. Qua Khâu Cung hầu (hoặc Để Khâu Cung hầu)
 21. Phục Dương Cung hầu
 22. Bì Sơn Cung hầu
 23. Trung Thủy Cung hầu
 24. Đỗ Diễn Cung hầu
 25. Vũ Nguyên Cung hầu
 26. Cảo Cung hầu
 27. Tống Tử Cung hầu
 28. Thanh Cung hầu
 29. Nịnh Cung hầu
 30. Át Thị Cung hầu
 31. Át Thị Cung hầu
 32. An Khâu Cung hầu
 33. Lục Lương Cung hầu
 34. Tuyên Bình Cung hầu
 35. Đông Dương Cung hầu
 36. Lâm Hiên Cung hầu
 37. Phần Dương Cung hầu
 38. Đái Cung hầu
 39. Bình Châu Cung hầu
 40. Trung Mâu Cung hầu
 41. 邔 Cung hầu
 42. Dương Diên Cung hầu
 43. Cốc Dương Cung hầu
 44. Cao Lương Cung hầu
 45. Yên Lăng Cung hầu
 46. Tiện Cung hầu
 47. Bình Định Cung hầu
 48. Nhạc Bình Cung hầu
 49. Phàn Cung hầu
 50. Nhạc Xương Cung hầu
 51. Phù Dương Cung hầu
 52. Bình Ân Cung hầu
 53. Chương Vũ Cung hầu
 54. An Thành Cung hầu
 55. Phú Bình Cung hầu
 56. Cao Lăng Cung hầu
 57. Cung Thành Cung hầu
 58. Quản Cung hầu
 59. Cức Nhạc Cung hầu

Hán Cánh Thủy Đế sửa

 • Thung Lăng Cung Hầu Lưu Chỉ (sau được tiến phong làm Định Đào Cung Vương, đến đời Hán Quang Vũ Đế được cải phong làm Thành Dương Cung Vương)

Đông Hán sửa

 • Cố Thủy Cung Hầu Lý Thông
 • Bột Tưu Cung đình hầu Lưu Tiện Thân (sau được tiến phong làm Phụ Lăng Cung vương)
 • Mi Cung hầu Tào Tuấn (sang thời Tào Ngụy được tiến phong làm Tương Ấp Cung công và Trần Lưu Cung vương)
 • Tán Cung hầu (hoặc Bình Hương Cung hầu và Đông Hương Cung hầu) Tào Cổn (sang thời Tào Ngụy làn lượt được tiến phong làm Tán Cung công và Tán Cung vương, sau đó lại cải phong làm Bộc Dương Cung vương và Trung Sơn Trung vương)

Tam Quốc sửa

Bắc Ngụy sửa

Nam Tề sửa

Nhà Lương sửa

Nhà Tùy sửa

Tước hiệu sửa

 • Cung Hầu là tước hiệu của Lữ Bãi Sư thời Tây Hán, truyền cả thảy được ba đời.

Xem thêm sửa