Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1960:

Theo năm: 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Theo thập niên: 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 1 sửa

Tháng 2 sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 5 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 10 sửa

Tháng 11 sửa

Tháng 12 sửa

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 6

Tham khảo sửa