Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1963:

Theo năm: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Theo thập niên: 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện Sửa đổi

Chuyến bay đầu tiên Sửa đổi

Tháng 1 Sửa đổi

Tháng 2 Sửa đổi

Tháng 3 Sửa đổi

Tháng 4 Sửa đổi

Tháng 5 Sửa đổi

Tháng 6 Sửa đổi

Tháng 8 Sửa đổi

Tháng 10 Sửa đổi

Tháng 12 Sửa đổi

Bắt đầu hoạt động Sửa đổi

Tháng 2

Tháng 11

Tham khảo Sửa đổi