Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1966:

Theo năm: 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Theo thập niên: 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 1 sửa

Tháng 2 sửa

Tháng 3 sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 10 sửa

Tháng 11 sửa

Tháng 12 sửa

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 1

Tháng 7

Tháng 9

Tham khảo sửa