Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1961:

Theo năm: 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
Theo thập niên: 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện Sửa đổi

Chuyến bay đầu tiên Sửa đổi

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 8

Tháng 10

Bắt đầu hoạt động Sửa đổi

Tháng 2

Tháng 6

Tháng 10

Tham khảo Sửa đổi