Lương Hoài vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Lương Hoài Vương)

Lương Hoài Vương (chữ Hán:良懷王 hoặc 梁懷王) trong Tiếng Việt có thể là thụy hiệu hoặc phong hiệu kèm thụy hiệu của một số vị phiên vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Thụy hiệu Lương Hoài Vương (良懷王) sửa

Phong hiệu kèm thụy hiệu Lương Hoài Vương (梁懷王) sửa

Xem thêm sửa