Mục hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Mục Hầu)

Mục Hầu (chữ Hán: 穆侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu và tướng lĩnh quan lại.

Danh sách

sửa
 1. Tây Chu Kỷ Mục hầu Khương Hổ
 2. Tây Chu Tấn Mục hầu
 3. Đông Chu Sái Mục hầu
 4. Đông Chu Tằng Mục hầu
 5. Đông Chu Hoàng Mục hầu Hoàng Xí Sanh
 6. Đông Hán Đương Dương Mục hầu Tống Dương
 7. Tào Ngụy Lại Âm Mục hầu
 8. Tào Ngụy Kinh Lăng Mục hầu
 9. Tào Ngụy Đô Hương Mục hầu
 10. Tào Ngụy Đô Đình Mục hầu
 11. Tây Tấn An Bình Mục hầu Tư Mã Long (sau được tiến phong làm Mục Vương)
 12. Tây Tấn Đô Hương Mục hầu (hoặc Lâm Tương Mục hầu) Kỷ Chiêm (còn gọi là Hoa Dung Mục Tử, sau được truy tặng làm Hoa Dung Mục Công)
 13. Đông Tấn Vọng Bình Mục đình hầu Lục Diệp (còn gọi là Giang Lăng Mục Bá, sau được tiến phong làm Giang Lăng Mục Công)
 14. Đông Tấn Dặc Dương Trung Mục Hầu Kê Thiệu (trước kia từng làm Dặc Dương Trung Mục Tử)
 15. Đông Tấn Lam Điền Mục hầu Vương Thuật (có thụy hiệu khác là Giản hầu)
 16. Bắc Ngụy Vĩnh Ninh Mục hầu Ly Phạm (trước kia từng làm Vĩnh Ninh Mục Nam và Vĩnh Ninh Mục Tử, sau được tiến phong làm Phạm Dương Mục Công)
 17. Bắc Ngụy Cô Tang Mục hầu Lý Thừa
 18. Bắc Ngụy Trưởng Xã Mục hầu Vương Tuệ Long

Xem thêm

sửa