Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có tên đầy đủ là Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giữa hai nhiệm kì Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp giữa hai nhiệm kì đại hội là Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy các cấp (gọi tắt là cấp ủy).

Thành ủy Thành phố
Hồ Chí Minh

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ X
(2015 - 2020)
Cơ cấu Thành ủy
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân
Phó Bí thư Thường trực (1) Trần Lưu Quang
Phó Bí thư (2) Nguyễn Thành Phong
Nguyễn Thị Lệ
Ủy viên Ban Thường vụ (15) Ban Thường vụ Thành ủy khóa X
Thành ủy viên (66) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X[1]
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 163 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Trang web Trang chính thức
Lịch sử
Thành lập 1930


Loạt bài
Chính trị Thành Phố Hồ Chi Minh

Hiến pháp
Đảng Cộng sản
Bí thư Thành ủy
Ban Thường vụ
Ban Chấp hành
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân
Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố
Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố
Tòa án Nhân dân Thành Phố
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành Phố

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17/10/2015 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X gồm 69 ủy viên chính thức và Ban Thường vụ có 15 ủy viên. Riêng Bí thư Thành ủy là cấp hàm Ủy viên Bộ Chính trị vì vậy Thành ủy không bầu, Bộ Chính trị sẽ phân công sau Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII (1/2016).

Chức năng và nhiệm vụSửa đổi

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt Thành ủy) là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ thành phố giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; trước Đảng bộ và nhân dân thành phố lãnh đạo toàn diện công tác trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Thành ủy họp thường lệ ba tháng một lần; họp bất thường khi cần.

Thành ủy có nhiệm vụ sau:

 • Quyết định chủ trương, biện pháp để thực hiện đường lối, các chính sách của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng và Chính phủ.
 • Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhân sự giới thiệu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, nhân sự bổ sung Thành ủy viên.
 • Căn cứ quy định Trung ương, quyết định số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
 • Bầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
 • Giới thiệu nhân sự ứng cử và được chỉ định Thành ủy, chuẩn bị nhân sự Thành ủy khóa tiếp theo.
 • Giới thiệu các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để Hội đồng nhân dân thành phố bầu. Tham gia ý kiến về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trước khi Ban Thường vụ Thành ủy giới thiệu Hội đồng nhân dân thành phố bầu.
 • Thảo luận và quyết định vấn đề do Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị.

Các kì Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh [2]Sửa đổi

30/4/1975 - 12/1976: Nguyễn Văn Linh - Bí thư Thành ủy

12/1976: Võ Văn Kiệt - Bí thư Thành ủy

I. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 1977 - 1980 (CÓ 2 VÒNG)

Vòng 1: Khai mạc 11/11/1976. Bế mạc: 20/11/1976. Có 439 đại biểu

Vòng 2: Khai mạc 18/4/1977. Bế mạc: 30/4/1977. Có 589 ĐB thay mặt 28.079 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu 49 ủy viên (trong đó có 4 dự khuyết)

Bí thư: Võ Văn Kiệt

Phó Bí thư - Chủ tịch: Mai Chí Thọ

Phó Bí thư: Trần Ngọc Ban (Mười Hương)

II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ 1980 - 1983.

Khai mạc: 14/10/1980. Bế mạc: 25/10/1980. Có 547 ĐB thay mặt cho 37.000 Đảng viên.

Ban Chấp hành được bầu là 55 ủy viên (trong đó có 4 dự khuyết)

Bí thư: Võ Văn Kiệt

Phó Bí thư - Chủ tịch: Mai Chí Thọ

Phó Bí thư: Trần Ngọc Ban (Mười Hương)

Phó Bí thư: Phan Minh Tánh (Chín Đào)

(Đến tháng 12/1981, đồng chí Nguyễn Văn Linh về làm Bí thư thay đồng chí Võ Văn Kiệt)

III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 1983 - 1986 (CÓ 2 VÒNG)

Vòng 1: Khai mạc 09/01/1982. Bế mạc 19/01/1982. Có 557 đại biểu

Vòng 2: Từ ngày 07/ 11/1983 đến 11/11/1983. Có 590 ĐB thay mặt 46.907 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 58 ủy viên (trong đó có 2 dự khuyết).

Bí thư: Nguyễn Văn Linh (đến 6/1986); Mai Chí Thọ (từ 6/1986 đến 10/1986)

Phó Bí thư - Chủ tịch: Mai Chí Thọ (đến 6/1985) Phan Văn Khải (từ 6/1985)

Phó Bí thư Thường trực: Mai Chí Thọ (từ 6/1985 đến 6/1986) Võ Trần Chí (từ 6/1986)

Phó Bí thư: Phan Minh Tánh

IV. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ TƯ NHIỆM KỲ 1986 - 1991.

Khai mạc: 22/10/1986. Bế mạc: 30/10/1986. Có 597 ĐB thay mặt cho 63.306 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 68 ủy viên (trong đó 10 dự khuyết).

Bí thư: Võ Trần Chí

Phó Bí thư - Chủ tịch: Phan Văn Khải (đến 4/1989) Nguyễn Vĩnh Nghiệp (từ 4/1989)

Phó Bí thư: Nguyễn Võ Danh (Bảy Dự)

V. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ NĂM NHIỆM KỲ 1991 - 1996 (CÓ 2 VÒNG)

Vòng 1: Khai mạc: 04/5/1991. Bế mạc: 07/5/1991.

Bí thư: Võ Trần Chí

Chủ tịch: Nguyễn Vĩnh Nghiệp (đến 3/1992)

Vòng 2: Từ ngày 22/10/1991 đến 26/10/1991. Có 492 ĐB thay mặt cho 78.400 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 51 ủy viên chính thức

Bí thư: Võ Trần Chí

Phó Bí thư - Chủ tịch: Trương Tấn Sang (từ 3/1992 đến 7/1996)

Phó Bí thư: Trần Trọng Tân

(Hội nghị giữa nhiệm kỳ từ 28/3/1994 đến 31/3/1994 bầu bổ sung 11 ủy viên)

VI. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ SÁU NHIỆM KỲ 1996 - 2000.

Khai mạc: 08/5/1996. Bế mạc: 11/5/1996. Có 395 ĐB thay mặt cho 85.000 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 51 ủy viên chính thức

Bí thư: Trương Tấn Sang (đến 1/2000); Nguyễn Minh Triết (từ 1/2000)

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Võ Viết Thanh

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND: Phạm Chánh Trực

Phó Bí thư: Võ Văn Cương

(Tháng 12/1996, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé được TW điều động về làm Phó Bí thư Thành uỷ, đến tháng 12/1997 TW lại điều động đồng chí Nguyễn Minh Triết đi làm nhiệm vụ khác ở Hà Nội.)

VII. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ BẢY NHIỆM KỲ 2000 - 2005.

Khai mạc: ngày 19/12/2000. Bế mạc ngày 23/12/2000. Có 399 đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành được bầu là 51 ủy viên chính thức.

Bí thư: Nguyễn Minh Triết

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Lê Thanh Hải

Phó Bí thư Thường trực: Võ Văn Cương - Chủ tịch HĐND (từ 9/2002)

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND: Huỳnh Đảm (đến 9/2002)

Phó Bí thư: Lê Hoàng Quân (từ 10/2004)

Phó Bí thư: Phạm Phương Thảo (từ 5/2005)

Tại phiên họp bất thường ngày 01 tháng 03 năm 2001 đã tiến hành bầu bổ sung nhân sự Ban Thường vụ Đảng bộ TP. HCM:

1. Đ/c Nguyễn Thiện Nhân Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.(Quyết định số 1143-QĐ-NS/TW ngày 28/03/2001)

2. Đ/c Đặng Ngọc Tùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp. HCM.(Quyết định số 1144-QĐ-NS/TW ngày 28/03/2001)

Chiều 5-7, tại phiên họp lần thứ 4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VII đã tiến hành bầu bổ sung:

1. Đ/c Lê Thanh Hải, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP làm Phó Bí thư Thành ủy.

2. Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Đại tá, Giám đốc Công an TP. HCM vào Ban Thường vụ Thành ủy.

VIII. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ TÁM NHIỆM KỲ 2005 - 2010.

Trù bị: Ngày 5/12/2005

Khai mạc: Ngày 6/12/2005. Bế mạc ngày 9/12/2005. Có 400 đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành được bầu là 59 ủy viên chính thức.

Bí thư: Nguyễn Minh Triết (đến 6/2006); Lê Thanh Hải (từ 6/2006)

Phó Bí thư Thường trực: Lê Hoàng Quân (đến 7/2006), Nguyễn Văn Đua (từ 11/2006)

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND: Phạm Phương Thảo

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Lê Thanh Hải (đến 7/2006), Lê Hoàng Quân (từ 7/2006)

Phó Bí thư: Huỳnh Thị Nhân (từ 12/2008)

IX. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ CHÍN NHIỆM KỲ 2010 - 2015.

Khai mạc: Ngày 5/10/2010. Bế mạc ngày 8/10/2010. Có 449 đại biểu.

Ban Chấp hành được bầu là 52 ủy viên chính thức.

Bí thư: Lê Thanh Hải

Phó Bí thư Thường trực: Nguyễn Văn Đua (đến 4/2014); Võ Văn Thưởng (từ 4/2014)

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Lê Hoàng Quân

Phó Bí thư: Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Bí thư: Nguyễn Thành Phong (từ 3/2015)

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Quyết Tâm (từ 10/2011)

X. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ MƯỜI NHIỆM KỲ 2015 - 2020.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ X diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17/10/2015 với 445 đại biểu.

Thành ủy khóa X có 69 ủy viên chính thức, Ban Thường vụ Thành ủy có 15 ủy viên.

Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, phụ trách chỉ đạo Thành ủy (từ 10/2015 đến 2/2016)[3]

Bí thư: Đinh La Thăng (từ 2/2016 đến 5/2017)[4]; Nguyễn Thiện Nhân (từ 5/2017)[5]

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Thành Phong

Phó Bí thư Thường trực: Võ Văn Thưởng (đến 2/2016); Tất Thành Cang (từ 2/2016 đến 12/2018)[6]; Trần Lưu Quang (từ 2/2019)[7]

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Quyết Tâm (đến 01/2019)[8]; Nguyễn Thị Lệ (từ 04/2019)[9]

Phó Bí thư: Tất Thành Cang (đến 2/2016); Võ Thị Dung (từ 5/2016 đến 6/2020)[10]

XI. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ MƯỜI MỘT NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI dự kiến sẽ diễn ra khoảng cuối năm 2020.

Ban Thường vụ Thành ủySửa đổi

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thường gọi tắt là Ban Thường vụ Thành ủy, theo điều lệ là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian giữa các kỳ hội nghị Thành ủy, nhưng thực tế chính là cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng bộ Thành phố. Các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố bầu ra hoặc do Ban Bí thư chỉ định tham gia.

Nhiệm vụSửa đổi

Ban Thường vụ Thành ủy có nhiệm vụ lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Thành ủy hoặc theo yêu cầu của Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy khóa X (2015 - 2020)Sửa đổi

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
1 Nguyễn Thiện Nhân 1953 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Thành Phong 1962 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
3 Trần Lưu Quang 1967 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
4 Nguyễn Thị Lệ 1967 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh [9]
5 Lê Thanh Liêm 1963 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố
6 Nguyễn Hữu Hiệp 1967 Trưởng ban Dân vận Thành ủy [11]
7 Nguyễn Văn Hiếu 1976 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Quận ủy Quận 5 [12]
8 Tô Thị Bích Châu 1969 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
9 Phan Nguyễn Như Khuê 1964 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy [13]
10 Nguyễn Hồ Hải 1977 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy [13]
11 Trần Kim Yến 1969 Bí thư Quận ủy Quận 1 [13]
12 Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam 1969 Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh
13 Dương Ngọc Hải 1967 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy [14]

Thường trực Thành ủy khóa XSửa đổi

STT Họ và tên Chức vụ Đảng
1 Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Thành Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
3 Trần Lưu Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
4 Nguyễn Thị Lệ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X (2015 - 2020)Sửa đổi

DANH SÁCH ỦY VIÊN CHÍNH THỨC KHÓA X

STT Họ và Tên Năm sinh Chức vụ cũ Chức vụ hiện nay Ghi chú
1 Sử Ngọc Anh 1964 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bí thư Quận ủy Gò Vấp 11/2018
2 Lê Hòa Bình 1970 Phó Giám đốc Sở Xây dựng Giám đốc Sở Xây dựng 4/2019
3 Nguyễn Tấn Bỉnh 1961 Giám đốc Sở Y tế Giám đốc Sở Y tế
4 Tất Thành Cang 1971 Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình "Lịch sử TP. Hồ Chí Minh" [15] 03/2019
5 Thiếu tướng Ngô Minh Châu 1964 Phó Giám đốc Công an Thành phố Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố [16] 05/2019
6 Tô Thị Bích Châu 1969 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM [17] 02/2017
7 Nguyễn Mạnh Cường 1979 Bí thư Thành đoàn Bí thư Quận ủy Quận Thủ Đức 05/2017
8 Diệp Dũng 1968 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại
9 Nguyễn Việt Dũng 1965 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
10 Đặng Minh Đạt 1963 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Chánh Thanh tra Thành phố [18] 10/2019
11 Huỳnh Thành Đạt 1962 Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên Trung ương Đảng,

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

01/2017
12 Dương Ngọc Hải 1967 Trưởng ban Nội chính Thành ủy [19] Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy [14] 07/2020
13 Huỳnh Thanh Hải 1960 Bí thư Quận ủy Quận 1 Phó Trưởng ban chuyên trách biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM 03/2018
14 Nguyễn Hồ Hải 1977 Bí thư Quận ủy Quận 3 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy [20] 04/2019
15 Phạm Đức Hải 1963 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố 06/2016
16 Huỳnh Văn Hạnh 1963 Giám đốc Sở Tư pháp Giám đốc Sở Tư pháp
17 Nguyễn Hữu Hiệp 1967 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trưởng ban Dân vận Thành ủy 04/2018
18 Nguyễn Văn Hiếu 1976 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy [21]

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,

Bí thư Quận ủy Quận 5 [12]

05/2020
19 Võ Văn Hoan 1965 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố [16] 05/2019
20 Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng 1971 Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Phó Giám đốc Công an Thành phố 09/2018
21 Phan Nguyễn Như Khuê 1964 Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy [22] 06/2019
22 Phạm Thành Kiên 1971 Giám đốc Sở Công thương Bí thư Quận ủy Quận 3 07/2020
23 Trương Văn Lắm 1960 Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Nội vụ
24 Tô Duy Lâm 1967 Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM
25 Nguyễn Thị Lệ 1967 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh [9]
04/2019
26 Lê Thanh Liêm 1963 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phó Chủ tịch Thường trưc Ủy ban nhân dân

Thành phố [23]

10/2016
27 Thái Thị Bích Liên 1973 Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Bí thư Quận ủy Quận 4 10/2019
28 Lê Quang Long 1977 Phó Giám đốc thường trực Sở Ngoại vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ 09/2017
29 Nguyễn Văn Lưu 1962 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy 03/2020
30 Nguyễn Thị Bạch Mai 1971 Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Thành ủy 03/2020
31 Huỳnh Cách Mạng 1965 Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Thành ủy [24] 03/2019
32 Trần Hoàng Ngân 1964 Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM 06/2019
33 Nguyễn Thiện Nhân 1953 Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Đảng Đoàn Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam,

Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,

Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV TP.HCM

Bộ Chính trị phân công từ 05/2017
34 Nguyễn Tấn Phong 1964 Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng
35 Nguyễn Thành Phong 1962 Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Thành ủy

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

36 Lê Hồng Sơn 1965 Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo
37 Lê Minh Tấn 1963 Bí thư Huyện ủy Củ Chi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
38 Nguyễn Quyết Thắng 1969 Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ Bí thư Huyện ủy Củ Chi [25] 08/2020
39 Nguyễn Toàn Thắng 1977 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường
40 Phan Thị Thắng 1976 Giám đốc Sở Tài chính Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố 07/2019
41 Trương Văn Thống 1963 Bí thư Huyện ủy Củ Chi Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy 08/2020
42 Trần Văn Thuận 1962 Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Bí thư Quận ủy Quận 2 12/2018
43 Võ Ngọc Quốc Thuận 1967 Bí thư Quận ủy Bình Tân Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng [26] 04/2020
44 Trần Thị Diệu Thúy 1977 Bí thư Quận ủy Gò Vấp Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM [27] 04/2018
45 Trần Trọng Tuấn 1969 Bí thư Quận ủy Quận 3 [28] Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Bị khởi tố, đình chỉ công tác [29]
46 Trần Vĩnh Tuyến 1965 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bị khởi tố, đình chỉ công tác [29]
47 Văn Thị Bạch Tuyết 1976 Giám đốc Sở Du lịch Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố 08/2016
48 Đại tá Tô Danh Út 1966 Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố
49 Trần Kim Yến 1969 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Bí thư Quận ủy Quận 1 [30] 03/2018
50 Lê Trương Hải Hiếu 1981 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12 Ban Bí thư chỉ định từ 05/2016
51 Trần Lưu Quang 1967 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy [7]
Bộ Chính trị điều động từ 02/2019
52 Trần Thế Thuận 1967 Chánh Văn phòng Thành ủy Chánh Văn phòng Thành ủy [31] Bầu bổ sung từ 09/2019
53 Lê Văn Minh 1976 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Thành ủy [31] Bầu bổ sung từ 09/2019
54 Bùi Xuân Cường 1975 Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM [31] Bầu bổ sung từ 09/2019
55 Lê Thị Huỳnh Mai 1970 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư [31] Bầu bổ sung từ 09/2019
56 Dương Anh Đức 1968 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố [32] 04/2020
57 Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam 1969 Phó Tư lệnh Quân khu 7 Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM [33] Bầu bổ sung từ 05/2020
58 Đại tá Phan Văn Xựng 1971 Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM [34] Bầu bổ sung từ 05/2020
59 Trần Văn Nam 1968 Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy [34] Bầu bổ sung từ 05/2020
60 Nguyễn Trần Phượng Trân 1976 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM [34] Bầu bổ sung từ 05/2020
61 Huỳnh Thanh Nhân 1969 Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao [34] Bầu bổ sung từ 05/2020
62 Lê Thanh Phong 1967 Chánh án Tòa án Nhân dân TPHCM Chánh án Tòa án Nhân dân TPHCM [35] Bầu bổ sung từ 06/2020
63 Hà Phước Thắng 1976 Chánh Văn phòng UBND Thành phố Chánh Văn phòng UBND Thành phố [35] Bầu bổ sung từ 06/2020

Kỷ luậtSửa đổi

Đầu tháng 3 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 2015, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy và ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố. để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước. UBKT Trung ương đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016. UBKT Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Vi phạm của ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy và ông Vũ Hùng Việt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách, song đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.[36]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20151017/be-mac-dai-hoi-ra-mat-ban-chap-hanh-dang-bo-tphcm/986683.html
 2. ^ “Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh”. 
 3. ^ “Bộ Chính trị phân công ông Lê Thanh Hải chỉ đạo Thành ủy TP.HCM”. 
 4. ^ “Những hành động của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trong tuần đầu làm việc”. 
 5. ^ “Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư TP.HCM”. 
 6. ^ “Thi hành kỷ luật đối với Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang”. 
 7. ^ a ă “Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh thay ông Tất Thành Cang”. 
 8. ^ “Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu”. 
 9. ^ a ă â “Phó bí thư Thành ủy làm Chủ tịch HĐND TP HCM”. 
 10. ^ “TP.HCM có tân Phó Bí thư Thành ủy”. 
 11. ^ “Thành ủy TPHCM phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và Trưởng ban Dân vận Thành ủy”. 
 12. ^ a ă “Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM giữ chức bí thư Quận ủy quận 5”. 
 13. ^ a ă â “TP.HCM bầu bổ sung ba ủy viên Ban thường vụ Thành ủy”. 
 14. ^ a ă “TP HCM có tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra”. 
 15. ^ “Ông Tất Thành Cang làm Phó ban Chỉ đạo công trình 'Lịch sử TP HCM'. 
 16. ^ a ă “Ông Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch TP HCM”. 
 17. ^ “Giới thiệu bà Tô Thị Bích Châu làm Chủ tịch UB MTTQ VN TP.HCM”. 
 18. ^ “Ông Đặng Minh Đạt giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM”. 
 19. ^ “Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ”. 
 20. ^ “Bí thư quận 3 làm Trưởng ban tổ chức Thành ủy TP HCM”. 
 21. ^ “Bí thư quận 2 về làm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM”. 
 22. ^ “Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM”. 
 23. ^ “Phân công công tác Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021”. 
 24. ^ “Phó chủ tịch TP.HCM Huỳnh Cách Mạng đã ra viện”. 
 25. ^ “Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi”. 
 26. ^ “Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM”. 
 27. ^ “Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM”. 
 28. ^ “Đồng chí Trần Trọng Tuấn giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 3”. 
 29. ^ a ă “Khởi tố Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và 2 lãnh đạo sở”. 
 30. ^ “Quận 1 có nữ Bí thư”. 
 31. ^ a ă â b “TP.HCM trao quyết định cho 5 thành ủy viên”. 
 32. ^ “Ông Dương Anh Đức được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM”. 
 33. ^ “Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM”. 
 34. ^ a ă â b “Bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM”. 
 35. ^ a ă “Chỉ định hai đồng chí tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020”. 
 36. ^ 2020-03-05. “Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân”. Zing.