Hoàng hậu phương đông

Bài tạo raSửa đổi

Danh sách Hoàng hậu giai đoạn Nam-Bắc triều (Trung Quốc)

Danh sách Hoàng hậu giai đoạn Tam Quốc (Trung Quốc)

Nhà HánSửa đổi

 1. Bạc hoàng hậu (Hán Cảnh Đế)
 2. Quách Thánh Thông
 3. Lương Nữ Oánh
 4. Đặng Mãnh Nữ
 5. Đậu Diệu
 6. Tống hoàng hậu (Hán Linh Đế)
 7. Hiếu Bình Vương hoàng hậu
 8. Hiếu Ai Phó hoàng hậu

Nhà ĐườngSửa đổi

 1. Độc Cô quý phi (Đường Đại Tông)
 2. Tiêu Thái hậu (Nhà Đường)
 3. Quách Thục phi (Đường Ý Tông)
 4. Vương tài nhân (Đường Vũ Tông)
 5. Quách quý phi (Đường Kính Tông)
 6. Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông)
 7. Lục hoàng hậu (Đường Thương Đế)
 8. Trương hoàng hậu (Đường Túc Tông)
 9. Từ Huệ
 10. Dương hiền phi (Đường Văn Tông)


Nam-Bắc triềuSửa đổi

Bắc TềSửa đổi

 1. Lý Tổ Nga
 2. Nguyên hoàng hậu (Bắc Tề Hiếu Chiêu Đế)
 3. Hộc Luật hoàng hậu (Bắc Tề Hậu Chủ)
 4. Hồ hoàng hậu (Bắc Tề Hậu Chủ)
 5. Mục Hoàng Hoa
 6. Nguyên Trọng Hoa


Bắc NgụySửa đổi

 1. Tuyên Vũ Thuận hoàng hậu
 2. Cao Hoàng hậu (Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế)
 3. Cao Anh
 4. Phùng Thanh
 5. Nhĩ Chu Hoàng hậu (Bắc Ngụy Tiết Mẫn Đế)
 6. Hồ Hoàng hậu (Bắc Ngụy Hiếu Minh Đế)
 7. Nhĩ Chu Hoàng hậu (Nguyên Diệp)
 8. Nhĩ Chu Anh Nga
 9. Cao Hoàng hậu (Bắc Ngụy Hiếu Vũ Đế)
 10. Phùng Nhuận
 11. Ất Phất hoàng hậu
 12. Uất Cửu Lư hoàng hậu (Tây Ngụy Văn Đế)
 13. Vũ Văn hoàng hậu
 14. Nhược Can hoàng hậu

Bắc ChuSửa đổi

 1. Nguyên Hồ Ma
 2. Tư Mã Lệnh Cơ
 3. Độc Cô hoàng hậu (Bắc Chu Minh Đế)
 4. Chu Mãn Nguyệt
 5. Trần Nguyệt Nghi
 6. Uất Trì Sí Phồn
 7. Nguyên Lạc Thượng
 8. Lý Nga Tư
 9. Dương Lệ Hoa
 10. A Sử Na hoàng hậu

Nam TềSửa đổi

 1. Chử Lệnh Cừ
 2. Hà Tịnh Anh
 3. Vương Thiều Minh
 4. Vương Thuấn Hoa
 5. Vương Bảo Minh
 6. Phan Ngọc Nhi

Lưu TốngSửa đổi

 1. Viên Tề Quy
 2. Ân Ngọc Anh
 3. Tư Mã Mậu Anh
 4. Lộ hoàng hậu (Lưu Tống Tiền Phế Đế)
 5. Lộ Huệ Nam
 6. Vương Hiến Nguyên
 7. Vương Trinh Phong
 8. Giang Giản Khuê
 9. Tạ Phạm Cảnh
 10. Tiêu Văn Thọ
 11. Trương Khuyết


Nhà LươngSửa đổi

 1. Trương hoàng hậu (Tiêu Đống)
 2. Vương hoàng hậu (Lương Kính Đế)
 3. Từ Chiêu Bội
 4. Hạ Vương Phong
 5. Tào quý tần (Lương Tuyên Đế)
 6. Vương hoàng hậu (Lương Tuyên Đế)
 7. Cung thái hậu (Nhà Lương)
 8. Vương thái hậu (Tiêu Đống)


Nhà Trần (Trung Quốc)Sửa đổi

 1. Chương Yêu Nhi
 2. Vương Thiếu Cơ
 3. Liễu Kính Ngôn
 4. Thẩm Diệu Dung
 5. Thẩm Vụ Hoa


Nhà ThanhSửa đổi

 1. Hiếu Đoan Văn hoàng hậu

Sửa đổi nhiềuSửa đổi

Lâu Chiêu Quân

Tuyên Vũ Linh hoàng hậu

Văn Thành Văn Minh hoàng hậu

Hồ hoàng hậu (Bắc Tề Vũ Thành Đế)

Lữ hậu

Đậu Y Phòng

Trần A Kiều

Vệ Tử Phu

Triệu Phi Yến

Hương phi

Sùng Khánh hoàng thái hậu

Phó chiêu nghi (Hán Nguyên Đế)

Trần Viên Viên

Độc Cô Già La

Tiêu hoàng hậu (Tùy Dạng Đế)

Triệu Hợp Đức

Vương Chí

Thượng Quan Uyển Nhi


Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa
Tây Thi • Vương Chiêu Quân • Điêu Thuyền • Dương quý phi

Ngôi sao được tặngSửa đổi

  Ngôi sao Biên tập viên
Thay mặt hội đồng trao tặng thưởng không chính thức, tôi trao tặng bạn ngôi sao vì những đóng góp cho Wikipedia Tiếng Việt.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 23:42, ngày 16 tháng 9 năm 2014 (UTC)


  Ngôi sao Cần mẫn
Tôi là tôi rất thích những gì bạn đã đóng góp cho Wikipedia Tiếng việt. Trân trọng bạn ngôi sao cao quý và thay mặt cộng đồng không chính thức cảm ơn sự đóng góp chân thành của bạn với dự án này. Quá tuyệt vời!  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 16:00, ngày 29 tháng 9 năm 2014 (UTC)

Liên lạcSửa đổi

Thành viên:Cnbhkine

Thành viên:TT 1234

Thành viên:Eruruu

Bản mẫuSửa đổi


Bảy món ăn của Từ Hi Thái Hậu

Sâm thử | Hầu não | Tượng tinh | Trứng công | Phương chi thảo | Trư vương | Sơn dương trùng