Danh sách hoàng hậu giai đoạn Nam-Bắc triều (Trung Quốc)

bài viết danh sách Wikimedia

Hoàng hậu (chữ Hán: 皇后, tiếng Anh: Empress) là một tước hiệu hoàng tộc thời phong kiến, được phong cho vợ chính (chính cung, chính thê, nguyên phối) của nhà vua xưng Hoàng đế, do Hoàng đế sắc phong. Vương hậu là tước hiệu được phong cho vợ chính (chính cung, chính thê, nguyên phối) của nhà vua xưng Vương (Đại vương, Quốc vương), đôi khi một số người được Hoàng đế phong Vương tước (thường là người trong Hoàng tộc hay anh em trai của Hoàng đế) thì vợ chính của họ được gọi là Vương phi.

Tuy nhiên, ngày nay nhiều người hay hiểu Hoàng hậu theo nghĩa là vợ chính của nhà vua nói chung, cả Quốc vương lẫn Hoàng đế, điều này có thể gây ra một số nhầm lẫn.

Giai đoạn Nam-Bắc triều là một giai đoạn đầy loạn lạc trong lịch sử Trung Quốc. Các triều đại thay đổi liên miên, binh đao hỗn loạn. Đi cùng với đó là sự biến loạn chốn cung đình. Dưới đây là danh sách các vị Hoàng hậu trong giai đoạn này, những bậc mẫu nghi thiên hạ đã song hành cùng với một giai đoạn đầy hỗn loạn của lịch sử.

Nam triềuSửa đổi

Lưu TốngSửa đổi

Hoàng đế
Phối ngẫu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Hiếu Mục Đế
Lưu Kiều
(truy tôn)
1 Hiếu Mục Hoàng hậu Triệu An Tông Chính thê Thụy phong Sinh mẫu của Tống Vũ Đế Lưu Dụ.
2 Hiếu Ý Hoàng hậu Tiêu Văn Thọ Kế thất

Hoàng thái hậu

Thái hoàng thái hậu

Thụy phong Là kế thất của Hiếu Mục Đế Lưu Kiều, tấn phong Hoàng thái hậu dưới thời Tống Vũ Đế Lưu Dụ và Thái hoàng thái hậu dưới thời Tống Thiếu Đế Lưu Nghĩa Phù. Sinh mẫu của:
Tống Vũ Đế
Lưu Dụ
1 Vũ Kính Hoàng hậu Tang Ái Thân Chính thất Thụy phong Sinh mẫu của Cối Kê Tuyên trưởng công chúa Lưu Hưng Đệ.
2 Trương Khuyết Thiếp

Phu nhân

Hoàng thái hậu

Doanh Dương Vương Thái phi

Vì con trai bà bị phế nên bà không có thụy hiệu. Sinh mẫu của:
3 Văn Chương Hoàng hậu Hồ Đạo An Tỳ thiếp Thụy phong Sinh mẫu của Tống Văn Đế Lưu Nghĩa Long. Khi Tống Văn Đế Lưu Nghĩa Long được 3 tuổi thì bà bị Tống Vũ Đế Lưu Dụ xử tử. Sau được truy phong làm Tiệp dư, sau đó thụy phong làm Văn Chương Hoàng thái hậu.
Tống Thiếu Đế
Lưu Nghĩa Phù
Hoàng hậu Tư Mã Mậu Anh Hải Diêm công chúa (Đông Tấn)

Tống vương Thái tử phi

Thái tử phi

Hoàng hậu

Doanh Dương vương phi

Nam Phong vương thái phi

422 – 424 Là Hải Diêm công chúa nhà Đông Tấn (con gái Tấn Cung Đế Tư Mã Đức Văn).
Tống Văn Đế
Lưu Nghĩa Long
1 Nguyên Hoàng hậu Viên Tề Quy Nghi Đô vương phi

Hoàng hậu

424 - 440 Sinh mẫu của:
 • Nguyên Hung Lưu Thiệu
 • Đông Dương Hiến công chúa Lưu Anh Nga
2 Thẩm Dung Cơ Mỹ nhân

Tiệp dư

Thụy phong Sinh mẫu của Tống Minh Đế Lưu Úc. Được phong thụy là Minh Tuyên hoàng thái hậu
3 Lộ Huệ Nam Thục viện

Hoàng thái hậu Thái hoàng thái hậu

Thụy phong Sinh mẫu của Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn. Được phong thụy là Hiếu Vũ Chiêu hoàng thái hậu
Nguyên Hung
Lưu Thiệu
Hoàng hậu Ân Ngọc Anh Thái tử phi

Hoàng hậu

453 Bị xử tử cùng với các con.
Tống Hiếu Vũ Đế
Lưu Tuấn
1 Văn Mục Hoàng hậu Vương Hiến Nguyên Vũ Lăng vương phi

Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

454-464 Hoàng hậu của Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn, sinh mẫu của Tống Tiền Phế Đế Lưu Tử Nghiệp.
2 Trần thục viện Thục viện

Tấn An Vương Thái phi

Hoàng thái hậu

Sinh mẫu của Tấn An Vương Lưu Tử Huân.
Tống Tiền Phế Đế
Lưu Tử Nghiệp
1 Hiến Hoàng hậu Hà Lệnh Uyển Thái tử phi Thụy phong Sinh mẫu của Dự Chương Khang Trưởng công chúa Lưu Hân Nam.
2 Lộ Hoàng hậu Lộ thị Kế thất

Hoàng hậu

465 (khoảng 16 ngày) Cháu gái của Lộ Thái hoàng thái hậu
Tống Minh Đế
Lưu Úc
Minh Cung Hoàng hậu Vương Trinh Phong Hoài Dương vương phi

Tương Đông vương phi

Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

Nhữ Âm vương thái phi

465 - 472 Sinh mẫu của:
 • Tấn Lăng Trưởng công chúa Lưu Bá Tự
 • Kiến An Trưởng công chúa Lưu Bá Viện
Tống Hậu Phế Đế
Lưu Dục
Hoàng hậu Giang Giản Khuê Thái tử phi

Hoàng hậu

Thương Ngô vương phi

472 - 477
Tống Thuận Đế
Lưu Chuẩn
Hoàng hậu Tạ Phạm Cảnh Hoàng hậu

Nhữ Âm vương phi

478 - 479

Nam TềSửa đổi

Hoàng đế
Phối ngẫu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Tuyên Đế
Tiêu Thừa Chi
(truy tôn)
1 Tuyên Hiếu Hoàng hậu Trần Đạo Chính

(hoặc Trần Đạo Chỉ)

Chính thất Thụy phong Sinh mẫu của Nam Tề Cao Đế Tiêu Đạo Thành.
2 Vương thị Thiếp thất Thụy phong Được phong thụy là Cung thái hậu
Cao Đế
Tiêu Đạo Thành
Cao Chiêu Hoàng hậu Lưu Trí Dung Chính thất Thụy phong Sinh mẫu của:
Vũ Đế
Tiêu Trách
Vũ Mục Hoàng hậu Bùi Huệ Chiêu Chính thất

Tề thế tử phi (Lưu Tống)

Thái tử phi

Mục phi

Thụy phong Sinh mẫu của:
Văn Đế
Tiêu Trường Mậu
(truy tôn)
Văn An Hoàng hậu Vương Bảo Minh Chính thất

Nam Quận vương phi

Thái tử phi

Hoàng thái tôn Thái phi

Hoàng thái hậu

Thụy phong Phu quân bà là Hoàng thái tử nhưng lại qua đời trước cả phụ hoàng và chưa từng làm Hoàng đế. Bà được con trai là Tiền Phế Đế tôn làm Hoàng thái hậu và qua đời với thụy hiệu là Văn An Hoàng hậu.
Tiền Phế Đế
Tiêu Chiêu Nghiệp
Hoàng hậu Hà Tịnh Anh Nam quận vương phi

Hoàng thái tôn phi

Hoàng hậu

Uất Lâm vương phi

493 – 494
Hậu Phế Đế
Tiêu Chiêu Văn
Hoàng hậu Vương Thiều Minh Lâm Nhữ công phu nhân

Tân An vương phi

Hoàng hậu

Hải Lăng vương phi

494 (khoảng 3 tháng)
Minh Đế
Tiêu Loan
Minh Kính Hoàng hậu Lưu Huệ Đoan Tây Xương hầu phu nhân Thụy phong Năm 494, thụy phong làm Tuyên Thành vương phi, khi Nam Tề Minh Đế lên ngôi, thụy phong Minh Kính hoàng hậu. Sinh mẫu của Đông Hôn Hầu Tiêu Bảo Quyển.
Đông Hôn Hầu
Tiêu Bảo Quyển
Hoàng hậu Trữ Lệnh Cừ Thái tử phi

Hoàng hậu

Thứ dân

498-501
Hòa Đế
Tiêu Bảo Dung
Hoàng hậu Vương Thuấn Hoa Tùy quận vương phi

Nam Khang vương phi

Hoàng hậu

Ba Lăng vương phi

501-502 Nam Tề kết thúc.

Nhà LươngSửa đổi

Hoàng đế
Phối ngẫu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Lương Văn Đế
Tiêu Thuận Chi
(truy tôn)
Hiến Hoàng hậu Trương Thượng Nhu Chính thất

Hoàng thái hậu

Thụy phong Sinh mẫu của Lương Vũ Đế Tiêu Diễn.
Lương Vũ Đế
Tiêu Diễn
1 Đức Hoàng hậu Si Huy Chính thất Thụy phong Là con gái của Si Diệp và Tầm Dương công chúa. Bà qua đời trước khi Lương Vũ Đế đăng cơ. Việc bà qua đời đóng một vai trò trong việc hình thành các bản văn sám hối của Lương Vũ Đế, một bản văn quan trọng của Phật giáo Trung Quốc.
2 Đinh Lệnh Quang Trắc thất

Quý tần

Thụy phong Sau khi mất được truy tôn là Mục Thái hậu. Sinh mẫu của:
3 Nguyễn Lệnh Doanh Tu dung Trước đó từng được giá cấp cho Nam Tề Thủy vương Tiêu Diêu Quang và Đông Hôn hầu Tiêu Bảo Quyển. Được truy tôn là Văn Tuyên thái hậu. Sinh mẫu của Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch.
Lương Giản Văn Đế
Tiêu Cương
Giản Hoàng hậu Vương Linh Tân Tấn An Vương phi

Thái tử phi

Thụy phong Sinh mẫu của:
 • Ai Thái tử Tiêu Đại Khí
 • Nam Quận vương Tiêu Đại Liên
 • Trường Sơn công chúa Tiêu Diệu Hoành
Lương Chiêu Minh Đế
Tiêu Thống
(truy tôn)
1 Kính Hoàng hậu Thái thị Chính thất

Thái tử phi

Thụy phong Sinh mẫu của Lương An Đế Tiêu Hoan.
2 Cung thị Bảo lâm (thiếp thất)

Hoàng thái hậu

Thái hoàng thái hậu

Sinh mẫu của Tây Lương Tuyên Đế Tiêu Sát.
Dự Chương Vương
Tiêu Đống
Trương Hoàng hậu Trương thị Dự Chương vương phi

Hoàng hậu

Hoài Âm vương phi

551 (khoảng 2 tháng rưỡi)
Lương Nguyên Đế
Tiêu Dịch
1 Từ Chiêu Bội Chính thất

Tương Đông vương phi

Chính thất của Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch lúc chưa đăng cơ, bị phế và tự sát năm 549. Sinh mẫu của:
 • Tương Đông Vũ Liệt thế tử Tiêu Phương Đẳng
 • Ích Xương công chúa Tiêu Hàm Trinh
2 Hạ Vương Phong Thiếp thất

Quý phi

Tấn An Vương Thái phi

Hoàng Thái hậu

Giang Âm Vương thái phi

phi tần của Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch. Sinh mẫu của Lương Kính Đế Tiêu Phương Trí. Được truy phong là Kính Hoàng thái hậu.
Lương Kính Đế
Tiêu Phương Trí
Vương Hoàng hậu Vương thị Tấn An vương phi

Hoàng hậu

Giang Âm vương phi

555-557 Chị gái của Vương Thiếu Cơ (Hoàng hậu của Trần Phế Đế Trần Bá Tông).

Nhà Lương diệt vong, Hậu Lương tiếp nối.

Hậu LươngSửa đổi

Hoàng đế
Phối ngẫu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Lương Tuyên Đế
Tiêu Sát
Tuyên Tĩnh Hoàng hậu Vương thị Nhạc Dương vương phi

Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

555–562
Lương Minh Đế
Tiêu Khuy
Hoàng hậu Trương thị Hoàng hậu Con gái bà là Dạng Mẫn Hoàng hậu của Tùy Dạng Đế.

Nhà Lương diệt vong hoàn toàn.

Nhà TrầnSửa đổi

Hoàng đế
Phối ngẫu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Trần Vũ Đế
Trần Bá Tiên
1 Chiêu Hoàng hậu Tiền thị Chính thất Thụy phong
2 Tuyên Hoàng hậu Chương Yêu Nhi Kế thất

Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

Thái hoàng thái hậu

557-559 Hoàng hậu của Trần Vũ Đế Trần Bá Tiên, Hoàng thái hậu dưới thời Trần Văn Đế Trần Thiến và Thái hoàng thái hậu dưới thời Trần Phế Đế Trần Bá Tông.
Trần Văn Đế
Trần Thiến
Hoàng hậu Thẩm Diệu Dung Chính thất

Lâm Xuyên vương phi

Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

Hoàng tẩu Văn hoàng hậu

559 – 566 Sinh mẫu của:
Trần Phế Đế
Trần Bá Tông
Hoàng hậu Vương Thiếu Cơ Hoàng thái tử phi

Hoàng hậu

Lâm Hải vương phi

566 - 568 Sinh mẫu của Thái tử Trần Chí Trạch.
Trần Tuyên Đế
Trần Húc
Hoàng hậu Liễu Kính Ngôn Chính thất

An Thành vương phi

Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

568 - 582 Là con gái của Trường Thành công chúa Tiêu Ngọc Hạ (công chúa của Lương Vũ Đế Tiêu Diễn). Sinh mẫu của Trần Hậu Chủ Trần Thúc Bảo.
Trần Hậu Chủ
Trần Thúc Bảo
Hoàng hậu Thẩm Vụ Hoa Thái tử phi

Hoàng hậu

582 - 589 Con gái của Cối Kê Mục công chúa (công chúa của Trần Vũ Đế.

Nhà Trần kết thúc.

Bắc triềuSửa đổi

Bắc NgụySửa đổi

Hoàng đế
Phối ngẫu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Hiến Minh Đế
Thác Bạt Thật
(truy tôn)
Hiến Minh Hoàng hậu Hạ thị Chính thất

Hoàng thái hậu

Thụy phong Sinh mẫu của Đạo Vũ Đế Thác Bạt Khuê, sau gả cho em chồng là Tần vương Thác Bạt Hàn, sinh mẫu của Tần vương Thác Bạt Cô.
Đạo Vũ Đế
Thác Bạt Khuê
1 Đạo Vũ Hoàng hậu Mộ Dung thị Hoàng hậu 400 - ? Con gái Huệ Mẫn Đế Mộ Dung Bảo.
2 Tuyên Mục Hoàng hậu Lưu thị Quý nhân Thụy phong Bị giết theo chế độ tử quý mẫu tử trong hậu cung Bắc Nguỵ. Sinh mẫu của:
Minh Nguyên Đế
Thác Bạt Tự
1 Chiêu Ai Hoàng hậu Diêu thị Phu nhân Thụy phong Là Tây Bình Trưởng công chúa của Hậu Tần, con gái Văn Hoàn Đế Diêu Hưng.
2 Mật Hoàng hậu Đỗ thị Trắc thất Thụy phong Sinh Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo, được truy phong thụy hiệu Mật Hoàng hậu.
Thái Vũ Đế
Thác Bạt Đảo
1 Thái Vũ Hoàng hậu Hách Liên thị Quý nhân

Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

Thái hoàng thái hậu

432 - tháng 2 năm 452 Con gái của Hạ Vũ Liệt Đế Hách Liên Bột Bột.
2 Kính Ai Hoàng hậu Hạ thị Phu nhân Thụy phong Sinh mẫu của Cảnh Mục Đế Thác Bạt Hoảng.
3 Đậu thị Tội phạm gia chúc

Cung nữ

Nhũ mẫu

Bảo thái hậu

Hoàng thái hậu

Thụy phong Là trường hợp cực kỳ đặc biệt trong lịch sử, được phong Hoàng thái hậu dù không phải là nguyên phối của Tiên đế và cũng không phải là sinh mẫu của Hoàng đế. Được phong thụy là Huệ thái hậu.
Cảnh Mục Đế
Thác Bạt Hoảng
(truy tôn)
1 Thường thị Cung nữ

Nhũ mẫu

Bảo thái hậu

Hoàng thái hậu

Thụy phong Là trường hợp cực kỳ đặc biệt trong lịch sử, được phong Hoàng thái hậu dù không phải là nguyên phối của Tiên đế và cũng không phải là sinh mẫu của Hoàng đế. Được phong thụy hiệu là Chiêu thái hậu.
2 Cảnh Mục Cung Hoàng hậu Uất Cửu Lư thị Chính thất Thụy phong Em gái Hà Đông vương Uất Cửu Lư Bì. Sinh mẫu của Văn Thành Đế Thác Bạt Tuấn. Bị giết theo chế độ tử quý mẫu tử trong hậu cung Bắc Nguỵ.
Văn Thành Đế
Thác Bạt Tuấn
1 Văn Thành Văn Minh Hoàng hậu Phùng thị Quý nhân

Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

Thái hoàng thái hậu

456 - 465 Cháu gái Chiêu Thành Đế Phùng Hoằng của triều đại Bắc Yên. Là Hoàng hậu của Văn Thành Đế Thác Bạt Tuấn, nhiếp chính dưới thời Hiến Văn Đế Thác Bạt Hoằng và Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành.
2 Văn Thành Nguyên Hoàng hậu Lý thị Quý nhân Thụy phong Có chồng trước là Vĩnh Xương vương Thác Bạt Nhân, sinh mẫu của Hiến Văn Đế Thác Bạt Hoằng. Bị giết theo chế độ tử quý mẫu tử trong hậu cung Bắc Nguỵ.
Hiến Văn Đế
Thác Bạt Hoằng
Hiến Văn Tư Hoàng hậu Lý thị Phu nhân Thụy phong Sinh mẫu của Hiếu Văn Đế Nguyên Hoành. Bị giết theo chế độ tử quý mẫu tử trong hậu cung Bắc Nguỵ.
Hiếu Văn Đế
Nguyên Hoành
1 Hoàng hậu Phùng Thanh Quý nhân

Hoàng hậu

493 - 496 Em gái khác mẹ của Hiếu Văn U hoàng hậu Phùng Nhuận, cháu gái của Văn Thành Văn Minh hoàng hậu. Sau khi bị phế thành thứ nhân, xuất gia tại Dao Quang tự.
2 Hiếu Văn U Hoàng hậu Phùng Nhuận Quý nhân

Ni cô

Tả chiêu nghi

Hoàng hậu

496 - 499 Lúc Hiếu Văn Đế lâm chung, hạ lệnh xử tử Hiếu Văn U Hoàng hậu cùng hợp táng.
3 Văn Chiêu Hoàng hậu Cao Chiếu Dung Quý nhân Thụy phong Sinh mẫu của:
 • Tuyên Vũ Đế Nguyên Khác
 • Quảng Bình Vũ Mục vương Nguyên Hoài
 • Trường Lạc công chúa Nguyên Anh
4 Trinh Hoàng hậu Lâm thị Quý nhân Thụy phong Sinh mẫu của Phế Thái tử Nguyên Tuân. Bị giết.
Tuyên Vũ Đế
Nguyên Khác
1 Tuyên Vũ Thuận Hoàng hậu Vu thị Quý nhân

Hoàng hậu

501 - 507 Sinh mẫu của Nguyên Xương.
2 Hoàng hậu Cao Anh Quý tần

Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

507 - 515 Sinh mẫu của Kiến Đức công chúa, bị bắt phải xuất gia vào Dao Quang tự với pháp danh Từ Nghĩa. Sau bị Tuyên Vũ Linh hoàng hậu giết.
5 Tuyên Vũ Linh Hoàng hậu Hồ thị Sung hoa

Hoàng thái phi

Hoàng thái hậu

Thụy phong Sinh mẫu của Hiếu Minh Đế Nguyên Hủ. Nhiếp chính và khởi loạn triều Bắc Ngụy.
Hiếu Minh Đế
Nguyên Hủ
Hồ Hoàng hậu Hồ thị Hoàng hậu ? - 528 Cháu gái của Tuyên Vũ Linh Hoàng hậu. Sau khi Hiếu Minh Đế chết bị ép vào Dao Quang tự xuất gia.
Hiếu Trang Đế
Nguyên Tử Du
Hoàng hậu Nhĩ Chu Anh Nga Tần (Hiếu Minh Đế)

Hoàng hậu

Bành Thành thái phi (Đông Ngụy)

528 - 530 Con gái của Nhĩ Chu Vinh và Bắc Hương công chúa. Vốn là Tần của Hiếu Minh Đế Nguyên Hủ, sau bị ép xuất gia. Sau đó trở thành Hoàng hậu của Hiếu Trang Đế. Sau khi Hiếu Trang Đế chết, lại gả cho Cao Hoan làm trắc thất. Sau này con trai Cao HoanCao Dương lập nên Đông Ngụy, bà được phong làm Bành Thành thái phi. Năm 556 bị Cao Dương giết chết.
Trường Quảng vương
Nguyên Diệp
Nhĩ Chu Hoàng hậu Nhĩ Chu thị Hoàng hậu 530 - 531 Con gái Nhĩ Chu Triệu. Sau khi Trường Quảng vương Nguyên Diệp chết, gả cho Cao Hoan làm trắc thất, sinh mẫu của Nhiệm Thành vương Cao Triết. Sau khi Cao Hoan chết, gả cho Lư Cảnh Dương.
Tiết Mẫn Đế
Nguyên Cung
Nhĩ Chu Hoàng hậu Nhĩ Chu thị Hoàng hậu 531 - 532 Con gái Nhĩ Chu Triệu, cháu của Nhĩ Chu Vinh.
Hiếu Vũ Đế
Nguyên Tu
Vĩnh Hi Hoàng hậu Cao thị Hoàng hậu 532 - 535 Con gái Cao Hoan. Sau khi Hiếu Vũ Đế bị giết, gả cho Bình Thành vương Nguyên Thiều.

Đông NgụySửa đổi

Hoàng đế
Phối ngẫu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Hiếu Tĩnh Đế
Nguyên Thiện Kiến
Cao Hoàng hậu Cao thị Hoàng hậu

Thái Nguyên Trưởng công chúa (Bắc Tề)

539 - 550 Con gái Thượng trụ quốc Cao Hoan. Sau khi Đông Ngụy kết thúc thì kết hôn với Dương Âm.

Tây NgụySửa đổi

Hoàng đế
Phối ngẫu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Văn Đế
Nguyên Bảo Cự
1 Ất Phất Hoàng hậu Ất Phất thị Chính thất

Hoàng hậu

Xuất gia

535 - 538 Con gái Hoài Dương công chúa. Bị Văn Đế Nguyên Bảo Cự ép chết. Sinh mẫu của:
 • Phế đế Nguyên Khâm
 • Vũ Đô vương Nguyên Mậu
2 Uất Cửu Lư Hoàng hậu Uất Cửu Lư thị Hoàng hậu 538 - 540 công chúa của Nhu Nhiên, phụ thân bà là Sắc Liên Đầu Binh Đậu Phạt khả hãn Uất Cửu Lư A Na Côi.
Phế Đế
Nguyên Khâm
Vũ Văn Hoàng hậu Vũ Văn thị Thái tử phi

Hoàng hậu

551 – 554 Con gái của Bắc Chu Văn Đế Vũ Văn Thái. Bị cha là Bắc Chu Văn Đế Vũ Văn Thái bức tử.
Cung Đế
Nguyên Khuếch
Nhược Can Hoàng hậu Nhược Can thị Chính thất

Tề vương phi

Hoàng hậu

554 - 557

Bắc TềSửa đổi

Hoàng đế
Phối ngẫu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Thần Vũ Đế
Cao Hoan
(truy tôn)
Vũ Minh Hoàng hậu Lâu Chiêu Quân Chính thất

Bột Hải Vương phi

Hoàng thái hậu

Thái hoàng thái hậu

Hoàng thái hậu

Thụy phong Sinh mẫu của:
Văn Tuyên Đế
Cao Dương
Lý Hoàng hậu Lý Tổ Nga Chính thất

Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

Chiêu Tín Hoàng hậu

550 - 559 Sinh mẫu của:
Hiếu Chiêu Đế
Cao Diễn
Nguyên Hoàng hậu Nguyên thị Trường Sơn vương phi

Hoàng hậu

Thuận Thành hoàng hậu

559 - 561 Sinh mẫu của Thái tử Cao Bách Niên.
Vũ Thành Đế
Cao Đam
Hồ Hoàng hậu Hồ thị Kế thất

Hoàng hậu

Thái thượng hoàng hậu

Hoàng Thái hậu

Thái hoàng thái hậu

561 - 568 Sinh mẫu của:

Bắc Tề diệt, trở thành kỹ nữ.

Hậu Chủ
Cao Vĩ
1 Hộc Luật Hoàng hậu Hộc Luật thị Thái tử phi

Hoàng hậu

565 - 572 Bị phế làm thứ nhân, sau bị bắt làm ni cô.
2 Hồ Hoàng hậu Hồ thị Phu nhân

Tả Chiêu nghi

Tả Hoàng hậu

572 - 573 Cháu gái Hồ Hoàng hậu của Vũ Thành Đế Cao Đam.
3 Mục Hoàng hậu Mục Hoàng Hoa Hoằng Đức Phu nhân

Hữu hoàng hậu

Hoàng hậu

573 - 577 Sinh mẫu của Bắc Tề Ấu Chúa Cao Hằng.

Bắc Tề diệt, trở thành kỹ nữ.

Bắc ChuSửa đổi

Hoàng đế
Phối ngẫu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Bắc Chu Văn Đế
Vũ Văn Thái
(truy phong)
1 Văn Hoàng hậu Nguyên thị Chính thất Thụy phong Là Phùng Dực Trưởng công chúa (em gái của Bắc Ngụy Hiếu Vũ Đế Nguyên Tu). Có chồng trước là Trương Hoan. Sinh mẫu của Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế Vũ Văn Giác.
2 Tuyên Hoàng hậu Sất Nô thị Trắc thất

Hoàng thái hậu

Thụy phong Sinh mẫu của Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung.
Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế
Vũ Văn Giác
Sùng Nghĩa Hoàng hậu Nguyên Hồ Ma Chính thất

Vương phi

Hoàng tẩu

? - ? Là Tấn An công chúa của Tây Ngụy (con gái Tây Ngụy Văn Đế Nguyên Bảo Cự). Sau khi Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế Vũ Văn Giác chết, bị ép xuất gia, sau đó về cung được tôn làm Hoàng tẩu.
Bắc Chu Minh Đế
Vũ Văn Dục
Minh Kính Hoàng hậu Độc Cô thị Hoàng hậu 559 Con gái của Độc Cô Tín.
Bắc Chu Vũ Đế
Vũ Văn Ung
1 Vũ Thành Hoàng hậu A Sử Na thị Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

Thiên Nguyên Hoàng thái hậu

Thiên Nguyên Thượng Hoàng thái hậu

Thái hoàng thái hậu

Tháng 3, 568 - 582 công chúa của Đột Quyết, con gái của Mộc Hãn khả hãn A Sử Na Sĩ Cân.
2 Lý Nga Tư Phi tần

Hoàng thái hậu

Thiên Nguyên Đế Thái hậu

Thiên Hoàng thái hậu

Thiên Nguyên Thánh Hoàng thái hậu

Thái Hoàng Thái hậu

Sinh mẫu của Bắc Chu Tuyên Đế Vũ Văn Uân. Sau khi Bắc Chu diệt vong thì xuất gia làm ni cô.
Bắc Chu Tuyên Đế
Vũ Văn Uân
1 Thiên Nguyên Đại Hoàng hậu Dương Lệ Hoa Hoàng hậu

Thiên Nguyên Hoàng hậu

Thiên Nguyên Đại Hoàng hậu

Hoàng thái hậu

578 - 580 Là Lạc Bình công chúa (con gái Tùy Văn Đế Dương Kiên). Sinh mẫu của công chúa Vũ Văn Nga Anh. Dương Kiên lật đổ Bắc Chu lập nên Nhà Tùy.
2 Thiên Đại Hoàng hậu Chu Mãn Nguyệt Cung nhân

Thiên Nguyên Đế hậu

Thiên Hoàng hậu

Thiên Đại Hoàng hậu

Đế Thái hậu

578 - 580 Sinh mẫu của Bắc Chu Tĩnh Đế Vũ Văn Diễn. Sau khi Bắc Chu diệt thì xuất gia làm ni cô.
3 Thiên Trung Đại Hoàng hậu Trần Nguyệt Nghi Đức phi

Thiên Tả Hoàng hậu

Thiên Tả Đại Hoàng hậu

Thiên Trung Đại Hoàng hậu

579 - 580 Sau khi Bắc Chu Tuyên Đế Vũ Văn Uân băng hà thì xuất gia làm ni cô.
4 Thiên Hữu Đại Hoàng hậu Nguyên Lạc Thượng Quý phi

Thiên Hữu Hoàng hậu

Thiên Hữu Đại Hoàng hậu

579 - 580 Sau khi Bắc Chu Tuyên Đế Vũ Văn Uân băng hà thì xuất gia làm ni cô.
5 Thiên Tả Đại Hoàng hậu Uất Trì Sí Phồn Trường quý phi

Thiên Tả Đại Hoàng hậu

579 - 580 Phu quân trước là Vũ Văn Ôn, bị Bắc Chu Tuyên Đế Vũ Văn Uân ép vào cung. Sau khi Bắc Chu Tuyên Đế Vũ Văn Uân băng hà thì xuất gia làm ni cô.
Bắc Chu Tĩnh Đế
Vũ Văn Diễn
Hoàng hậu Tư Mã Lệnh Cơ Hoàng hậu Tháng 7, 579 - 581 Bắc Chu kết thúc.

Tham khảoSửa đổi