Bản mẫu:Cần định hướng

[cần định hướng]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Thẻ này được sử dụng trên một liên kết cần được cải thiện vì nó đi đến trang định hướng. Thẻ chỉ được sử dụng khi người biên tập đã cố gắng sửa liên kết nhưng không thành công. Hầu hết các liên kết đến các trang định hướng không cần thẻ này.

Bản mẫu tự động thêm bài viết vào Thể loại:Bài có liên kết cần định hướng. Không thêm các bài viết vào thể loại đó theo cách thủ công.

Sử dụng sửa

[[Câu lạc bộ]]{{Cần định hướng}} sẽ ra:

Câu lạc bộ[cần định hướng]

Đổi hướng sửa

Xem thêm sửa