[câu này vi phạm bản quyền?]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

sửa
{{Cvpbq|date=tháng 6 năm 2024}}
[câu này vi phạm bản quyền?]
{{Cvpbq|date=tháng 6 năm 2024|sure=yes}}
[câu này vi phạm bản quyền?]

Xem thêm

sửa