Bản mẫu:Db-c6

(đổi hướng từ Bản mẫu:Db-technical)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để gắn cho các trang thuộc tiêu chí xóa nhanh. Bản mẫu này dùng cho tiêu chí C6. Bản mẫu này đặt trang vào: Thể loại:Chờ xóa.

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu nên được đặt ở đầu trang cần xóa.

Tham sốSửa đổi

{{Db-c6}}

Bản mẫu này không cần tham số nào cả.