Bản mẫu:Xh-thiếu sử dụng hợp lý

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Db-tt6)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

sửa

{{thế:Thiếu SDHL}}

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình thiếu mô tả hợp lý.