Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để gắn cho các trang thuộc tiêu chí xóa nhanh. Bản mẫu này đặt trang vào: Thể loại:Chờ xóa.

Cách sử dụng

Bản mẫu nên được đặt ở đầu trang cần xóa.

Tham số

{{Db-c13|url=URL NGUỒN}}

URL NGUỒN là URL đầy đủ của trang được cho nguồn chép vi phạm bản quyền.

{{Db-c13|url=URL NGUỒN|url2=URL NGUỒN 2}}

{{Db-c13|url=URL NGUỒN|url2=URL NGUỒN 2|url3=URL NGUỒN 3}}

Với 2 hoặc 3 URL nguồn.

{{Db-c13|url=URL NGUỒN|oldid=123456789}}

Trong đó 123456789 là ID bản sửa đổi cũ được cho là vi phạm bản quyền