Bản mẫu:Xh-SDHL không SD

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Orfud)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

{{thế:SDHLKSD}}

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình sử dụng hợp lý không sử dụng.