Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1982:

Theo năm: 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Theo thập niên: 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 2

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 8

'Tháng 9

Tháng 11

Tháng 12

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 2

Tháng 12

Tham khảo sửa