Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1984:

Theo năm: 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Theo thập niên: 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 2 sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 5 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 9 sửa

Tháng 10 sửa

Tháng 12 sửa

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 5 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 7 sửa

Tham khảo sửa