Hiến tử

trang định hướng Wikimedia

Hiến Tử (chữ Hán:献子 hoặc 憲子) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc và một số tướng lĩnh quan lại đời sau trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách Hiến Tử (献子) Sửa đổi

Danh sách Hiến Tử (憲子) Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi