Huệ Hiến Vương trong Tiếng Việtthụy hiệu hoặc phong hiệu kèm thụy hiệu của một số vị phiên vương trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Thụy hiệu Huệ Hiến Vương (惠憲王) sửa

  1. Nam Tống Ngụy Huệ Hiến Vương (hoặc Khánh Huệ Hiến Vương) Triệu Khải (có thụy hiệu khác là Huệ Ninh vương)

Phong hiệu kèm Thụy hiệu Huệ Hiến Vương (惠獻王) sửa

  1. Minh triều Huệ Hiến Vương Chu Do Lượng

Xem thêm sửa