Những bài viết đã tạo mới, viết lại hoặc tham gia sửa đổi đáng kể:

Công nghệ

Công nghệ thông tin sửa

Nhiếp ảnh sửa

Vận chuyển sửa

Đường biển sửa

Đường bộ sửa

Đường không sửa

Khoa học tự nhiên

Hóa học sửa

Sinh học sửa

Khoa học xã hội

Giáo dục sửa

Nghệ thuật

Âm nhạc sửa

Điện ảnh và kịch nghệ sửa

Phim sửa

Trò chơi sửa

Trò chơi điện tử sửa

Truyền hình sửa

Văn học sửa

Triết học

Khác