Mở trình đơn chính

Hệ thống đo lường Planck

(đổi hướng từ Thang Planck)

Hệ thống đo lường Planck là được đặt theo tên nhà vật lý nổi tiếng Max Planck sử dụng các đơn vị đo lường sau đây:

Tên Đại lượng Công thức Trị số gần đúng trong hệ thống SI
Hằng số Planck năng lượng.thời gian (Joule.s)
Độ dài Planck khoảng cách (L) 1.616 × 10−35 m
Khối lượng Planck khối lượng (M) 2.177 × 10−8 kg
Thời gian Planck thời gian (T) 5.391 × 10−44 s
Nhiệt độ Planck nhiệt độ (ML2T−2/k) 1.415 × 1032 K
Điện tích Planck điện tích (Q) 1.875 × 10−18 C

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi