Trợ giúp:Sửa đổi giả

Sửa đổi giả là một hành động trên Wikipedia, thường được dùng khi một thành viên lỡ tay đánh dấu một sửa đổi là nhỏ trong khi đó thực ra là sửa đổi lớn.

Lưu ý khi làm sửa đổi giảSửa đổi

Vì bạn làm sửa đổi giả (tức làm một sửa đổi chính thức thứ hai) nên những việc như thêm một dòng trống sẽ không có tác dụng. Nhưng nếu bạn thêm một khoảng trống giữa hai từ hoạc làm một sửa đổi lớn, nó sẽ được tính là một sửa đổi (nếu thêm khoảng trống, wikitext sẽ giữ nguyên).

Khi làm sửa đổi giả , bạn cần ghi ở tóm lược sửa đổi giả là “sửa đổi trước là sửa đổi lớn”.