Văn Trung Vương (chữ Hán:文忠王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

  • Nguyên triều Ý Ninh Văn Trung Vương Gia Luật Chú (truy phong)
  • Nguyên triều Ký Ninh Văn Trung Vương Thiết Mộc Nhi Tháp Thức (truy phong)
  • Minh triều Thủy An Văn Trung Vương Cù Thức Tỷ (truy phong, có thụy hiệu khác là Thủy An Trung Tuyên Vương, trước đó gọi là Việt Văn Trung Công hoặc Việt Trung Tuyên Công)
  • Thanh triều Trung Dũng Văn Trung Vương Phó Hằng (truy tặng, thụy hiệu thực tế là Trung Dũng Văn Trung Công)

Xem thêm sửa