Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 10 năm 2006. Xem Nhật trình xóa xóa cho những trang đã bị xóa đi rồi.

Mục lục

Tháng 10 năm 2006Sửa đổi

AssemblerSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì là bài chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy 06:11, 31 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.Phan Ba 11:55, 14 tháng 11 2006 (UTC)

Bánh khoáiSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì là bài chất lượng kém quá 7 ngày.Lê Thy 06:11, 31 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.Phan Ba 11:55, 14 tháng 11 2006 (UTC)

Bánh lọcSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì là bài chất lượng kém quá 7 ngày.Lê Thy 06:11, 31 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.Phan Ba 11:55, 14 tháng 11 2006 (UTC)

CentOSSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì là bài chất lượng kém quá 7 ngày.Lê Thy 06:11, 31 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.Phan Ba 11:55, 14 tháng 11 2006 (UTC)

Chạy cự ly trung bìnhSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì là bài chất lượng kém quá 7 ngày.Lê Thy 06:11, 31 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.Phan Ba 11:55, 14 tháng 11 2006 (UTC)

Chợ LáchSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì là bài chất lượng kém quá 7 ngày.Lê Thy 06:11, 31 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.Phan Ba 11:55, 14 tháng 11 2006 (UTC)

EspnSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì là bài chất lượng kém quá 7 ngày.Lê Thy 06:11, 31 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.Phan Ba 11:55, 14 tháng 11 2006 (UTC)

GbaSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì là bài chất lượng kém quá 7 ngày.Lê Thy 06:11, 31 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.Phan Ba 11:55, 14 tháng 11 2006 (UTC)

Gió làoSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì là bài chất lượng kém quá 7 ngày.Lê Thy 06:11, 31 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.Phan Ba 11:53, 14 tháng 11 2006 (UTC)

Nhão nhạcSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:53, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xoá. Lý do: mời xem Thảo luận:Nhão nhạc. Lê Thy 05:52, 31 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.- Nguyễn Thanh Quang 12:45, 6 tháng 11 2006 (UTC)

Cao anh đươngSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì không đủ tiêu chuẩn, 5 hit trên google. Lê Thy 02:49, 31 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Nguyễn Thanh Quang 12:46, 6 tháng 11 2006 (UTC)

BK02Sửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:52, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xoá theo quy định về xóa bỏ. Mời xem Thảo luận:BK02. Lê Thy 08:41, 30 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 09:23, 14 tháng 11 2006 (UTC)

Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khíSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:51, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xoá theo quy định về xóa bỏ. Lê Thy 08:41, 30 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa bỏ.Silviculture 13:18, 30 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)

Khách Vô TìnhSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:51, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xoá theo quy định về xóa bỏ. Lê Thy 08:41, 30 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa bỏ.Silviculture 13:20, 30 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:20, 1 tháng 11 2006 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. Phan Ba 11:48, 14 tháng 11 2006 (UTC)

Duy ViệtSửa đổi

Kết quả: đã xóa.
 1. Đề nghị xoá vì bài có tính quảng cáo. Lê Thy 08:41, 30 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đề nghị xoá. Quocdong 13:03, 30 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa bỏ.Silviculture 13:21, 30 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:37, 4 tháng 11 2006 (UTC)

Phố Nguyên Khiết, Phố Nguyễn Xí và 1 loạt các con phố không nổi tiếngSửa đổi

 1. Ðề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 11:58, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Ðồng ý xóa. Lê Thy 01:56, 23 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa bài Phố Nguyên Khiết. Newone 06:18, 27 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Xóa. Vương Ngân Hà 13:27, 3 tháng 11 2006 (UTC)

Phường Phúc TânSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 09:23, 15 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Ðề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 11:58, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Ðồng ý xóa. Lê Thy 01:56, 23 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, 27 tháng 10 2006 (UTC)

Inuzuka TsumeSửa đổi

 1. Ðề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy 01:57, 20 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Steelheart 14:56, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, 27 tháng 10 2006 (UTC)

Lâm sảnSửa đổi

Kết quả: giữ. Phan Ba 09:25, 15 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Ðề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy 01:57, 20 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Đã được bổ sung. Phan Ba 09:25, 15 tháng 11 2006 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, 27 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Giữ nội dung đã được bổ xung.Silviculture 13:45, 30 tháng 10 2006 (UTC)

LìnSửa đổi

 1. Ðề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy 01:57, 20 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Và chuyển sang Wiktionary An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:20, 27 tháng 10 2006 (UTC)

Mật nghị Hồng YSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:47, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Ðề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy 01:57, 20 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, 27 tháng 10 2006 (UTC)

Ngộ adsenseSửa đổi

 1. Ðề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy 01:57, 20 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, 27 tháng 10 2006 (UTC)

Niêm hoa vi tiếuSửa đổi

 1. Ðề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy 01:57, 20 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, 27 tháng 10 2006 (UTC)

Nội dung mởSửa đổi

 1. Ðề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy 01:57, 20 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, 27 tháng 10 2006 (UTC)
  Tôi đã thỉnh cầu viết bài này. Newone (thảo luận) 08:12, ngày 21 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Phần tửSửa đổi

 1. Ðề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy 01:57, 20 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Và chuyển sang Wiktionary An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, 27 tháng 10 2006 (UTC)

Quỳnh PhụSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:47, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Ðề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy 01:57, 20 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, 27 tháng 10 2006 (UTC)

Súng hơiSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:46, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Ðề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. Lê Thy 01:57, 20 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Và chuyển sang Wiktionary. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 14:48, 25 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, 27 tháng 10 2006 (UTC)

Nguyễn Thị Oanh (tử tù)Sửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:46, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn mời xem Thảo luận:Nguyễn Thị Oanh (tử tù). Lê Thy 03:20, 17 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 03:46, 17 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa, đây chỉ là một tin tức giật gân. Ongkenhthang 01:28, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, 27 tháng 10 2006 (UTC)

BamakoSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:45, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Bắt cócSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:45, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Bộ SếuSửa đổi

Kết quả: đã cải tiến. Nguyễn Thanh Quang 08:32, 4 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.. Rút lại đề nghị xóa. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
  Giữ.--Bùi Dương 14:59, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 1. Đề nghị giữ--Docteur Rieux 14:12, 17 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đề nghị giữ Quocdong 10:30, 21 tháng 10 2006 (UTC)

Ca sĩSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:44, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Và chuyển sang Wiktionary. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Chim giảSửa đổi

 1. Đề nghị xóa. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Châm cứuSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:44, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Chương trình nguyên tử của NhậtSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:43, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Chủ nghĩa chống cộng sảnSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:43, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Công nghệ sinh họcSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 11:42, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Công nghệ sản xuấtSửa đổi

Kết quả:đã xóa. Phan Ba 10:04, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Công nghệ thông tinSửa đổi

Bài đã sửa, đề nghị biểu quyết lại. Tmct 15:24, 28 tháng 10 2006 (UTC)

Kết quả: giữ. Phan Ba 09:26, 15 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
  Bài đã được cải tiến viết lại nhiều. Giữ.--Bùi Dương 16:51, 28 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 10:03, 14 tháng 11 2006 (UTC)

Cổ phiếuSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 10:02, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Diễn đàn trực tuyếnSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 10:02, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Diện tích dưới đường congSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 10:01, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Fuzzy LogicSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 10:01, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Hiệp ướcSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 08:57, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Và chuyển sang Wiktionary An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Hoàng Phi Hồng (phim)Sửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 10:00, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa, lý do mời xem Thảo luận:Hoàng Phi Hồng (phim)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:04, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:25, 27 tháng 10 2006 (UTC)

THPT Nguyễn Đức CảnhSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 10:00, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chẳng có gì đặc biệt. Lê Thy 05:38, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 06:08, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Quocdong 10:31, 21 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Tư Nghĩa 1Sửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 09:59, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chẳng có gì đặc biệt. Lê Thy 05:38, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 06:08, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:06, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

YenphongSửa đổi

 1. Quảng cáo! An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá và có thể xóa ngay.--Bùi Dương 11:49, 12 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. Lưu Ly 02:45, 13 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Lê Thy 05:33, 16 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý, xóa ngay. Avia (thảo luận) 03:50, 17 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Quyền Vinh - Mai Đình HòeSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 09:59, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì nhân vật này chỉ có 01 hit trên google. Lê Thy 09:40, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:47, 12 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoáLưu Ly 02:45, 13 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 06:15, 13 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

VnougSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 09:59, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Lê Thy 07:56, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:40, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:49, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá Lưu Ly 02:46, 13 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Trường Phổ thông Trung học Đông ĐôSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 09:58, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chẳng có gì nổi bật, mời xem Thảo luận:Trường Phổ thông Trung học Đông Đô.Lê Thy 07:56, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:40, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Trường này không có gì nổi bật. Đồng ý xoá. Nguyễn Thanh Phương 00:55, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Trường PTDL Đông ĐôSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 09:57, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chẳng có gì nổi bật, mời xem Thảo luận:Trường PTDL Đông Đô.Lê Thy 07:56, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:40, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:48, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Nhà máy Bán dẫn Việt NamSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 09:57, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chẳng có gì nổi bật, mời xem Thảo luận:Nhà máy Bán dẫn Việt Nam. Lê Thy 07:48, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:40, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:48, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá Lưu Ly 02:47, 13 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin họcSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 09:26, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chẳng có gì nổi bật, mời xem Thảo luận:Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học. Lê Thy 07:56, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:40, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Nguyễn Thanh Phương 00:58, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:47, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Ba GiaSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì đồn này chẳng có gì đặc biệt,Lê Thy 07:42, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:40, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:46, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá Lưu Ly 02:47, 13 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Chế LinhSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không phải bài bách khoa.Lê Thy 07:42, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:40, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:46, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá Lưu Ly 02:48, 13 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Lão HạcSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không phải bài bách khoa.Lê Thy 07:42, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:45, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá Lưu Ly 02:48, 13 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Pham Lãi Tây ThiSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không phải bài bách khoa.Lê Thy 07:42, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:40, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. XóaSilviculture 10:23, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:45, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Thần tiênSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không phải bài bách khoa.Lê Thy 07:42, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:40, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. XóaSilviculture 10:25, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:44, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 8. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Tiên phảSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không phải bài bách khoa.Lê Thy 07:42, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:40, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:44, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Trịnh Đăng GiangSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chỉ có 6 hit trên google.Lê Thy 07:42, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 08:40, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:43, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:03, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Mai Hồng NiênSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Không có gì nổi bật. An Apple of Newton thảo luận 16:13, 6 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:18, 6 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. Quocdong 08:18, 8 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Avia (thảo luận) 07:57, 9 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chưa đủ tiêu chuẩn.Vương Ngân Hà 13:39, 9 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xoá.Lê Thy 07:30, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:43, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 8. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 9. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)
 1. Giữ có thể sửa chữa, bổ sung. Silviculture 06:54, 8 tháng 10 2006 (UTC)

Biến tấuSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 09:52, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. Avia (thảo luận) 07:57, 9 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Xóa, chất lượng kém.Vương Ngân Hà 13:39, 9 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:43, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 04:17, 12 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 8. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Biệt hoáSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 09:25, 14 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 09:52, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. Avia (thảo luận) 07:57, 9 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Xóa, chất lượng kém.Vương Ngân Hà 13:39, 9 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:42, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 04:17, 12 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Giữ bài này có thể phát triển được.===>Silviculture 04:15, 14 tháng 10 2006 (UTC)
 8. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 9. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Mai Khắc ỨngSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Không có gì nổi bật, tra Google [1] chỉ có 227 hit. An Apple of Newton thảo luận 09:58, 4 tháng 10 2006 (UTC)
  Đề nghị xóa. [~~] thảo luận quên ký tên này là của 195.19.48.146 (thảo luận • đóng góp).
  Phiếu không hợp lệ vì không đăng nhập. Avia (thảo luận) 10:08, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa, chưa đủ tiêu chuẩn. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Nguyễn Thanh Phương 01:50, 5 tháng 10 2006 (UTC).
 4. Đồng ý xóa.Lê Thy 04:38, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóaSilviculture 06:55, 8 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 8. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Mai Thanh HảiSửa đổi

Kết quả: đã viết lại cho nhân vật khác.

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 10:05, 4 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.Trình Thế Vân 11:54, 4 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 16:57, 4 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Xóa, đời tư không có gì đáng bàn, chỉ nên đề cập trong bài về quota dệt may tại Việt Nam. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa Nguyễn Thanh Phương 01:51, 5 tháng 10 2006 (UTC).
 6. Đồng ý xóa.Lê Thy 04:38, 5 tháng 10 2006 (UTC)

#Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa, còn khi nào có bài chi tiết hơn về vụ buôn quota dệt may, thì #REDIRECT Mai Thanh Hải tới bài đó.Haonhien 02:54, 7 tháng 10 2006 (UTC)

Mời mọi người xem lại biểu quyết, bài đã được viết lại thành Mai Thanh Hải-vụ buôn cô-ta dệt may. Chắc bác này thì đủ tiêu chuẩn đưa vào, quá nổi tiếng ở VN. 134.99.39.61 19:56, 5 tháng 10 2006 (UTC)

Đề nghị Giữ vì bài đã được viết lại bởi một thành viên.--Bùi Dương 23:51, 5 tháng 10 2006 (UTC)

Tại sao mọi người lại cạn nghĩ rằng: Trên đời này chỉ có một Mai Thanh Hải nhỉ. Theo tôi được biết thì chỉ ở Hà Nội đã có đến 5 người có tên là Mai Thanh Hải. Cần nhìn nhận lại.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Silviculture 04:21, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Xóa. Phan Ba 07:26, 27 tháng 10 2006 (UTC)

Cầu Khánh HộiSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:25, 27 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng nội dung kém.
+ Bạn cần đăng nhập để đủ điều kiện bỏ phiếu xóa bài.
+ Bài chất lượng kém cần gắn thẻ chất lượng kém ít nhất 7 ngày.

Chú ý: các phiếu sau ngày 10 tháng 10 mới có giá trị. Cần 7 ngày gắn thẻ chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 13:35, 6 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Xóa, chất lượng kém, đã có đề nghị. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.Lê Thy 04:38, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 11:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. Quocdong 08:24, 8 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Avia (thảo luận) 01:23, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Xóa (tôi là người gắn bảng lên). – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:16, 12 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 04:11, 12 tháng 10 2006 (UTC)
 8. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)

Cột sắt deliSửa đổi

Kết quả: đã chuyển hướng sang bài có sẵn (Cột sắt Delhi). Phan Ba 09:28, 15 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì nội dung sao chép lại của bài viết Bí ẩn trụ sắt không gỉ của báo điện tử khoa học.Silviculture 10:35, 2 tháng 10 2006 (UTC)
Bài này vi phạm bản quyền, không cần biểu quyết xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:35, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 1. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)

Tam TrươngSửa đổi

Kết quả: đã chuyển hướng về Ngũ Đấu Mễ Đạo.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Có thể chuyển hướng về Ngũ Đấu Mễ Đạo. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)

Tam diện vuôngSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:24, 27 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Chuyển hướng về tam diện. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Haonhien 02:57, 7 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Nên xóa Silviculture 06:46, 8 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)

Tetraetyl chìSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Xoá Haonhien 07:30, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Thủ đô của người Việt tị nạnSửa đổi

Kết quả: đã đổi hướng đến Little Saigon. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 10:23, 4 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Giữ và nên sửa từ thủ đô vào ngoặc kép, và sửa người Việt tị nạn thành người việt ở Hoa kỳ Silviculture 06:49, 8 tháng 10 2006 (UTC)

XăngSửa đổi

Kết quả: bài đã được cải tiến. Avia (thảo luận) 02:36, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa.--Nguyễn Việt Long 16:58, 4 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

Radio BolsaSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. --Nguyễn Việt Long 17:00, 4 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

Phần tửSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:23, 27 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. --Nguyễn Việt Long 17:02, 4 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

Điểm chếtSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:22, 27 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)

Đường BolsaSửa đổi

Kết quả: đã đổi hướng đến Little Saigon. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

Phạm Kim LongSửa đổi

Kết quả: đã đổi hướng đến Unikey. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa. --Nguyễn Việt Long 17:04, 4 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Chỉ cần đề cập trong bài Unikey. Khi nào hội đủ tiêu chuẩn, có thể viết riêng. Hiện tại thì nên xóa.Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Đề nghị đổi hướng về Unikey. Avia (thảo luận) 02:47, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 8. Đề nghị xóa. Silviculture 06:57, 8 tháng 10 2006 (UTC)

Nội dung mởSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa để ai đó viết lại cho chính xác hơn. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Nguyễn Việt Long 15:01, 19 tháng 10 2006 (UTC)

Mục tiêu tiếp cận truyền thốngSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

KiếnSửa đổi

Bài đã được cải tiến
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa, nếu tình trạng bài này không đuợc viết thêm.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)

Giữ:

 1. Không xóa, nội dung còn sơ khai, phát triển tiếp được. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Giữ, có thể viết bổ sung không quá khó.Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

JoJoSửa đổi

Bài đã được cải tiến

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa, nếu tình trạng bài không đuợc cải thiện.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)

Giữ:

 1. Không xóa, nội dung còn sơ khai, phát triển tiếp được. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)

Hậu cầnSửa đổi

Bài đã cải tiến

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa, nếu tình trạng bài không đuợc cải thiện.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)

Giữ:

 1. Không xóa, nội dung còn sơ khai, phát triển tiếp được. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Giữ. Thông tin hiện ít nhưng có ích.Tmct 22:16, 2 tháng 10 2006 (UTC)

Hương (vật lý hạt)Sửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 09:30, 15 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa, nếu tình trạng bài không đuợc cải thiện hơn.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa, lý do như Duongdttt đã viết. Casablanca1911 11:49, 9 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa sau khi chuyển nội dung qua Wikt. Phan Ba 07:22, 27 tháng 10 2006 (UTC)

Giữ:

 1. Không xóa, nội dung còn sơ khai, phát triển tiếp được. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Giữ. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

Hà Nội niềm tin và hy vọngSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Xoá. Haonhien 02:59, 7 tháng 10 2006 (UTC)

Hoạt hìnhSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa vì nội dung không đúng tựa bài. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Xoá. Haonhien 03:00, 7 tháng 10 2006 (UTC)

Hoàng Đạo KínhSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa nếu không có thêm thông tin. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

Hoa hậuSửa đổi

Kết quả: đã chuyển hướng về cuộc thi sắc đẹp. Nguyễn Thanh Quang 00:42, 5 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Chuyển hướng về cuộc thi hoa hậu hoặc thi nhan sắc. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

Hiệp ướcSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:21, 27 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa, nếu tình trạng bài không đuợc cải thiện hơn.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa và chuyển nội dung sang wikt:Hiệp ước. Casablanca1911 11:51, 9 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Phan Ba 14:02, 26 tháng 10 2006 (UTC)

Giữ:

 1. Không xóa, nội dung còn sơ khai, phát triển tiếp được. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)

Hiến pháp 1992 sửa đổiSửa đổi

Kết quả: đã chuyển hướng về Hiến pháp Việt Nam. Nguyễn Thanh Quang

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa hoặc đổi tên + chuyển hướng về Hiến pháp Việt Nam. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

FluminenseSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

ElectrumSửa đổi

Kết quả: Bài đã được cải tiến. Nguyễn Thanh Quang 00:41, 5 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa, nếu tình trạng bài không đuợc cải thiện hơn.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)

Giữ:

 1. Không xóa, nội dung còn sơ khai, phát triển tiếp được. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)

Dữ liệuSửa đổi

Bài đã cải tiến
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:40, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)

Giữ

 1. Giữ. Đã viết lại. Tmct 22:14, 2 tháng 10 2006 (UTC)

Don HồSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém quá 7 ngày. An Apple of Newton thảo luận 00:47, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Xóa. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:49, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)

Tập hợp thanh niên dân chủSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Avia (thảo luận) 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa, không đủ tiêu chuẩn đưa vào (chỉ có ít hơn 1000 hit, chưa được tổ chức quốc tế công nhận, không đủ tiêu chuẩn nào khác). Chất lượng kém (xem thảo luận). Nguyễn Hữu Dng 20:39, 1 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Tmct 20:56, 1 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 23:42, 1 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 00:18, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 5. Xóa nếu không được viết lại cho hợp với bách khoa toàn thư hơn, nội dung hiện tại chỉ là một tờ bướm tuyên truyền. Nguyễn Thanh Quang 02:26, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:22, 2 tháng 10 2006 (UTC)
 7. Xóa, không đủ tiêu chuẩn. Vương Ngân Hà 00:32, 5 tháng 10 2006 (UTC)