Wikipedia:Hội đồng Hỗ trợ kiểm tra dịch thuật

Trang chính Biểu quyết đánh giá dịch thuật Quy định biểu quyết
Hướng dẫn cho ĐPV/BQV
 Hướng dẫn mở biểu quyết (cũ)  

Hội đồng Hỗ trợ kiểm tra dịch thuật là một nhóm các thành viên đánh giá tổng quan chất lượng bản dịch thuật của các bài viết, nhằm có hướng xử lý các bài viết dịch thô, ngăn chặn tình trạng dịch thô, đồng thời có phương hướng xử lý tài khoản dịch thô hàng loạt bài, làm suy giảm uy tín Wikipedia tiếng Việt. Với những hình thức đặc biệt do cộng đồng thông qua, các thành viên này tham gia biểu quyết sẽ thực hiện nhanh các quy trình thẩm định so với các thủ tục hiện hành.

Lịch sử sửa

Vào ngày 25 tháng 8 năm 2019, để đối phó và khắc phục với việc dịch máy tràn lan chất lượng kém tại Wikipedia Tiếng Việt xảy ra hơn nửa thập kỉ từ khi Wikipedia Tiếng Việt thành lập. Một cuộc biểu quyết về vấn đề này đã diễn ra và kết quả là thành công. Từ đó, Hội đồng Hỗ trợ kiểm tra dịch thuật đã được thành lập

Do đó, trang Wikipedia:Hội đồng Hỗ trợ kiểm tra dịch thuậttrang biểu quyết các bài viết dịch thuật chất lượng kém đã được ThiênĐế98 (thảo luận · đóng góp) và những người khác thiết lập, để mọi người có thể tham gia vào công cuộc xử lí những bài viết kém tại Wikipedia Tiếng Việt. Bài dịch máy chất lượng kém đầu tiên được đem đánh giá và biểu quyết là Anthropophilia (nhưng đã được thành viên khác chỉnh sửa nên không bị xoá). Bài viết dịch máy đầu tiên bị xoá là Higgsino.

Sau những sự quyết tâm trong việc cải cách Wikipedia Tiếng Việt, ThiênĐế98 và những người khác đã bắt đầu xóa các bài dịch thuật chất lượng kém theo biểu quyết từ ngày 27 tháng 9 năm 2019.

Mục tiêu sửa

  • Xử lí các bài dịch thuật chất lượng kém tại Wikipedia Tiếng Việt
  • Tăng chất lượng các bài viết tại Wikipedia Tiếng Việt, chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng dịch máy tràn lan tại Wikipedia Tiếng Việt.
  • Cải thiện chất lượng tại Wikipedia Tiếng Việt, khôi phục niềm tin của người xem đối với Website có lượng truy cập lớn thứ 15 tại Việt Nam.

Thống kê sửa

  • Không tính các bài đang biểu quyết
Thống kê biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật
Số lượng bài đã biểu quyết: 589
Không xóa sau biểu quyết 42
Bài đang ở trang nháp (chưa sửa lại) 1
Bài đang ở trang nháp (quá 3 ngày) 0
Bài đã được sửa đổi sau khi đưa về nháp 3
Xóa hoàn toàn 541
Được phục hồi 2
Số lượng thành viên đã nhắc nhở 21
Số thành viên đã cấm 1


Danh sách thành viên (Đăng ký) sửa

Đăng ký rà soát bài dịch theo tháng sửa

Kể từ 19 tháng 11 năm 2019, các bài viết dịch kém trong các tháng viết bài sẽ được dán nhãn chất lượng kém và xóa đi sau 7 ngày mà không cần qua Hội đồng Dịch thuật theo thảo luận đồng thuận.

Lưu ý
  • Chỉ đặt bảng chất lượng kém đối với các bài viết được dịch máy chất lượng kém trước 1 tháng 10 năm 2019 (tức là trước khi Hội đồng Hỗ trợ kiểm tra dịch thuật thành lập) không cần qua Biểu quyết đánh giá dịch thuật, để xóa sau 7 ngày.
  • Nếu mọi người thấy các bài viết được dịch máy chất lượng kém trước thời gian trên có thể sửa lại được, cứu được, hoặc không rõ ràng về chất lượng dịch máy kém, có thể đem sang Biểu quyết đánh giá dịch thuật để xác minh thêm nếu cần thiết và cũng có thể nhờ các thành viên khác sửa lại bài nếu muốn.
  • Cho phép đặt bảng {{Chất lượng kém}} không cần qua Biểu quyết đánh giá dịch thuật, để xóa sau 7 ngày đối với các bài viết trong tháng viết bài kể từ sau 1 tháng 10 năm 2019. Nếu mọi người thấy các bài viết được dịch máy chất lượng kém sau thời gian này có thể sửa lại được, cứu được, hoặc không rõ ràng về chất lượng dịch máy kém, có thể đem sang Biểu quyết đánh giá dịch thuật để xác minh thêm nếu cần thiết và cũng có thể nhờ các thành viên khác sửa lại bài nếu muốn. Riêng các bài viết không thuộc tháng viết bài bắt buộc phải qua Biểu quyết đánh giá dịch thuật để đảm bảo tính công bằng, tạo điều kiện cho các thành viên khác sửa bài.

Quy định biểu quyết sửa

  • Bỏ phiếu trong hội đồng hỗ trợ kiểm tra này chỉ cần bỏ phiếu và ký tên, tài khoản trên 500 sửa đổi và đã mở hơn 3 tháng.
  • Thời hạn biểu quyết là 2 ngày và không cần phải là BQV/ GK mở biểu quyết, bất kỳ ai cũng có thể mở biểu quyết dạng "biểu quyết dịch thuật chất lượng kém".

Các bài viết đang tiến hành BQ thẩm định dịch thuật sửa

Xem thêm sửa