Phân loại Động vật không xương sống (Brusca & Brusca, 2003)

Hệ thống hóa sinh họcphân loại động vật không xương sống đề xuất bởi Richard C. Brusca và Gary J. Brusca vào năm 2003 là một hệ thống phân loại sinh học của động vật không xương sống.[1]

Ví dụ các loài động vật không xương sống

Prokaryota Sửa đổi

 • Giới Eubacteria, cũng được biết như Bacteria
 • Giới Archaea, cũng được biết như Archaebacteria

Eukaryota Sửa đổi

 • Ngành Euglenida
 • Ngành Kinetoplastida
 • Các ngành Alveolata

Giới Animalia (Metazoa) Sửa đổi

Parazoa Sửa đổi

Ngành Porifera Sửa đổi

Mesozoa Sửa đổi

Ngành Placozoa Sửa đổi
Ngành Monoblastozoa Sửa đổi
Ngành Rhombozoa Sửa đổi
Ngành Orthonectida Sửa đổi

Eumetazoa Sửa đổi

Radiata Sửa đổi
Ngành Cnidaria Sửa đổi
Ngành Ctenophora Sửa đổi
Bilateria Sửa đổi

Các nhà khoa học chia Bilateria thành ba nhóm chính:

 • Acoelomate (sinh vật không khoang) các ngành Platyhelminthes, Gastrotricha, Entoprocta, Gnathostomulida, Cycliophora.[3]
 • Blastocoelomate (sinh vật có khoang giả) hay pseuducoelomate, các ngành như Rotifera, Kinorhyncha, Nematoda, Nematomorpha, Acanthocephala, Loricifera).[4]
 • Coelomate (sinh vật có thể khoang) hay eucoelomate, các ngành Nemertea, Priapula, Annelida, Sipuncula, Echiura, Onychophora, Tardigrada, Arthropoda, Mollusca, Phoronida, Ectoprocta, Brachiopoda, Echinodermata, Chaetognatha, Hemichordata, Chordata.[4]

Thông thường, một số nhóm được xem là blastocoelomate, nhưng trường hợp này là acoelomate (ví dụ: Gastrotricha, Entoprocta, Gnathostomulida).

Các nhóm thuộc coelomate (ví dụ, Arthropoda, Mollusca) đã giảm đi không gian của coelom đáng kể; thường khoang cơ thể chính, là một nơi chứa đầy máu được gọi là hemocoel, và nó được liên kết với một hệ tuần hoàn mở.

Brachiopoda, EctoproctaPhoronida được xem như là Lophophorata.

Trong phát sinh loài,[5] các loài động vật đối xứng hai bên được chia thành:

Ngành Platyhelminthes Sửa đổi
Ngành Nemertea Sửa đổi
Ngành Rotifera Sửa đổi
Ngành Gastrotricha Sửa đổi
Ngành Kinorhyncha Sửa đổi
Ngành Nematoda (= Nemata) Sửa đổi
Ngành Nematomorpha Sửa đổi
Ngành Priapula Sửa đổi
Ngành Acanthocephala Sửa đổi
Ngành Entoprocta (= Kamptozoa) Sửa đổi
Ngành Gnathostomulida Sửa đổi
Ngành Loricifera Sửa đổi
Ngành Cycliophora Sửa đổi
Ngành Annelida Sửa đổi
 • Lớp Polychaeta, với 25 bộ và 87 họ (không phải tất cả đều được liệt kê)
 • Bộ Haplotaxida, với 25 họ (không phải tất cả đều được liệt kê)
Ngành Sipuncula Sửa đổi
Ngành Echiura Sửa đổi
Ngành Onychophora Sửa đổi
Ngành Tardigrada Sửa đổi
Ngành Arthropoda Sửa đổi
 • Bộ [[Platycopioida]
Ngành Mollusca Sửa đổi
Ngành Phoronida Sửa đổi
Ngành Ectoprocta (= Bryozoa) Sửa đổi
Ngành Brachiopoda Sửa đổi
Ngành Echinodermata Sửa đổi
Ngành Chaetognatha Sửa đổi
Ngành Hemichordata Sửa đổi
Ngành Chordata Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

 1. ^ Richard C. Brusca & Gary J. Brusca (2003). Invertebrates (2nd ed.). Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates. ISBN 978-0-87893-097-5.
 2. ^ Brusca, R. C.; Brusca, G. J. (2005). Invertebrados (ấn bản 2). Madrid: McGraw-Hill-Interamericana. ISBN 978-0-87893-097-5.
 3. ^ R.C.Brusca, G.J.Brusca 2003, p. 379.
 4. ^ a b R. C. Brusca, G. J. Brusca. Invertebrates. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, 2003 (2nd ed.), p. 47, ISBN 0-87893-097-3.
 5. ^ Richard C. Brusca & Gary J. Brusca (2003), p. 875.

Liên kết ngoài Sửa đổi