Vũ Huệ Vương (chữ Hán:武惠王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử ở khu vực Viễn Đông dưới chế độ quân chủ.

Danh sách sửa

  1. Bắc Tống Trịnh Vũ Huệ Vương Phan Mĩ (truy tôn, bố vợ Tống Chân Tông)
  2. Bắc Tống Chu Vũ Huệ Vương (hoặc Tế Dương Vũ Huệ quận vương, Ký Vũ Huệ Vương, Lỗ Vũ Huệ Vương, Đường Vũ Huệ Vương, Thương Vũ Huệ Vương, Hán Vũ Huệ Vương và Hạ Vũ Huệ Vương) Tào Bân
  3. Việt Nam Mạc Vũ Huệ Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Hoàn Thiên Thanh Địa Đoạt Văn Dương Vũ Huệ Đại Vương)

Xem thêm sửa