Mở trình đơn chính

Nhật trình khóa

Đây là danh sách các thay đổi mức khóa trang. Xem danh sách các trang hiện thời đang bị khóa.

Nhật trình
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 13:07, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Tập đoàn Vingroup [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:07, ngày 21 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:06, ngày 14 tháng 10 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Chiến dịch Đường 14 - Phước Long [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 13:06, ngày 17 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (Tránh rối MIG 29 VN tái xuất) (sử)
 • 11:55, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Quân lực Việt Nam Cộng hòa [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:55, ngày 21 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 11:22, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Wiki kỷ niệm 11/9 [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:45, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thành viên:Lê Minh Công [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 06:18, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Danh sách những website phổ biến nhất [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:18, ngày 21 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:18, ngày 21 tháng 10 năm 2019) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 04:54, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Đại Cách mạng Văn Hóa [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 16:05, ngày 13 tháng 10 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Khởi My [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:05, ngày 16 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (Bị phá hoại quá mức) (sử)
 • 15:26, ngày 13 tháng 10 năm 2019 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Ma đạo tổ sư (tiểu thuyết) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 13:08, ngày 20 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 13:08, ngày 20 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 14:19, ngày 13 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa IKON [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:19, ngày 13 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:41, ngày 13 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Nelson Mandela [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:41, ngày 14 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:41, ngày 14 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 13:30, ngày 13 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bản mẫu:Chờ xóa [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:08, ngày 13 tháng 10 năm 2019 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Ma đạo tổ sư (tiểu thuyết) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:08, ngày 20 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:08, ngày 20 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 19:02, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Phạm Đoan Trang [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:02, ngày 26 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 19:00, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa YouTube [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:00, ngày 26 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 18:58, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Chi Lợn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 18:58, ngày 26 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 18:58, ngày 26 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 18:57, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Chi Lợn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 15:02, ngày 12 tháng 10 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:02, ngày 12 tháng 11 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Biến Wikipedia thành diễn đàn chính trị) (sử)
 • 14:51, ngày 12 tháng 10 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:51, ngày 26 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (Bị spam quá mức: Vui lòng log in tài khoản để dễ kiểm soát, Wikipedia không phải là diễn đàn chính trị) (sử)
 • 14:31, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:31, ngày 19 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:31, ngày 19 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 12:57, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Nguyễn Đình [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Bị spam quá mức) (sử)
 • 11:28, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Cà khịa [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:28, ngày 19 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 09:19, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Mỹ Tâm [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:19, ngày 19 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 09:11, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã mở khóa Ngã Bảy (sử)
 • 09:07, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Ngã Bảy [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:07, ngày 13 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:07, ngày 13 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 08:35, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:35, ngày 19 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 08:24, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng hòa [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:24, ngày 12 tháng 11 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:24, ngày 12 tháng 11 năm 2019) (sử)
 • 08:23, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng hòa [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:23, ngày 19 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:30, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Yokoyama Yui [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:30, ngày 19 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:30, ngày 19 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 03:11, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Neymar [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:11, ngày 26 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 02:59, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thành viên:Mw88vn [Tạo mới=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 02:01, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Nguyễn Xí [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:01, ngày 26 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:01, ngày 26 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 16:35, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Trợ giúp:Lỗi CS1 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 12:43, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Ngữ pháp tiếng Việt [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:43, ngày 18 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 09:58, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Mark [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:58, ngày 25 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:58, ngày 25 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 08:50, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Cánh cụt hoàng đế [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:50, ngày 25 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:50, ngày 25 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 08:03, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thảo luận:Trường Đại học Võ Trường Toản [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 08:03, ngày 25 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 08:03, ngày 25 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 07:33, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bãi Tư Chính [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 07:33, ngày 25 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 07:33, ngày 25 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 06:36, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thảo luận:Trường Đại học Võ Trường Toản [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:36, ngày 11 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:36, ngày 11 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 06:20, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Trường Đại học Võ Trường Toản [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:20, ngày 25 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:20, ngày 25 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 06:15, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thư [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:15, ngày 25 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:15, ngày 25 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 03:28, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Quốc hội Hoa Kỳ [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:28, ngày 25 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:28, ngày 25 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 01:29, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Antôn Đặng Hữu Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:29, ngày 12 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 16:28, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 14:20, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Axit nitric [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:20, ngày 11 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:20, ngày 11 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 14:00, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Hiệp hội bóng đá Malaysia [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:00, ngày 11 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:00, ngày 11 tháng 10 năm 2019) (sử)
 • 11:57, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Nguyễn Văn Thiệu [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:57, ngày 10 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:59, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lisa (ca sĩ Thái Lan) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:59, ngày 10 tháng 11 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:59, ngày 10 tháng 11 năm 2019) (sử)
 • 09:57, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Vinhtuong.com [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 09:50, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Lê Duẩn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:50, ngày 17 tháng 10 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)