Nhật trình khóa

Đây là danh sách các thay đổi mức khóa trang. Xem danh sách các trang hiện thời đang bị khóa.

Nhật trình
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 13:38, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa BoBoiBoy [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:38, ngày 6 tháng 3 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 12:53, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Đài Tiếng nói Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:53, ngày 28 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:53, ngày 28 tháng 2 năm 2020) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 11:03, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Juventus F.C. [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:03, ngày 28 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:03, ngày 28 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 10:59, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bản mẫu:FULLROOTPAGENAME [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều) (sử)
 • 10:31, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Hệ thần kinh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:31, ngày 28 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:31, ngày 28 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 10:30, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thế hệ Itaewon [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:30, ngày 22 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:30, ngày 22 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 09:06, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa H'Hen Niê [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:06, ngày 28 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 08:31, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa A Đuh [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 08:31, ngày 28 tháng 2 năm 2020)
 • 05:56, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lee Nguyễn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:56, ngày 28 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:56, ngày 28 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 05:22, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Đen Vâu [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:22, ngày 22 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:22, ngày 22 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 05:16, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Tuấn Tú Trần (Stoner) [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)
 • 04:54, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Đỗ Hùng Dũng [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:54, ngày 6 tháng 3 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:54, ngày 6 tháng 3 năm 2020) (sử)
 • 02:45, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Dương Mịch [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:45, ngày 22 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:45, ngày 22 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 02:24, ngày 21 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Dương Mịch [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:24, ngày 21 tháng 3 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:24, ngày 21 tháng 3 năm 2020) (sử)
 • 19:12, ngày 20 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Virus [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:12, ngày 5 tháng 3 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 19:08, ngày 20 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Thành phố Hồ Chí Minh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:08, ngày 5 tháng 3 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 19:01, ngày 20 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Trịnh Văn Quyết [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:01, ngày 27 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:01, ngày 27 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 16:24, ngày 20 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lamborghini Huracan [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 14:36, ngày 20 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Phạm Tuân [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:36, ngày 27 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:36, ngày 27 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 10:16, ngày 20 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Sách Kỷ lục Việt Nam [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:16, ngày 20 tháng 3 năm 2020)
 • 08:51, ngày 20 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Roblox [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:51, ngày 27 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:51, ngày 27 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 07:37, ngày 20 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:37, ngày 5 tháng 3 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:02, ngày 20 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thảo luận Thành viên:TanHistory [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 07:02, ngày 21 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 07:02, ngày 21 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 06:55, ngày 20 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Các tính năng của Facebook [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 06:55, ngày 20 tháng 3 năm 2020)
 • 15:31, ngày 19 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Kepa Arrizabalaga [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:31, ngày 19 tháng 3 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 09:06, ngày 19 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Cardi B [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:06, ngày 4 tháng 3 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 06:33, ngày 19 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thành viên:TanHistory [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 05:46, ngày 19 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lúp phương [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)
 • 19:04, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Facebook Messenger [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:04, ngày 25 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:04, ngày 25 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 18:19, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, Thành phố Hồ Chí Minh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 18:19, ngày 25 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 18:19, ngày 25 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 17:44, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã khóa Bản mẫu:Ivmbox [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều) (sử)
 • 15:51, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Vô tuyến sóng ngắn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:51, ngày 19 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:51, ngày 19 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 11:55, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Tập Cận Bình [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:55, ngày 25 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 09:04, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Yasuo [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:04, ngày 19 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 08:26, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 08:37, ngày 7 tháng 3 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 08:07, ngày 18 tháng 2 năm 2020 6characters Thảo luận đóng góp đã chuyển mức khóa từ Văn hoá Chimú thành Văn hóa Chimú (Văn hoá Chimú đổi thành Văn hóa Chimú)
 • 07:40, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Nguyễn Quyết [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 07:40, ngày 25 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 07:40, ngày 25 tháng 2 năm 2020) (Phá hoại) (sử)
 • 06:47, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Nguyễn Trần Trung Quân [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:47, ngày 25 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:47, ngày 25 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 06:45, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Hirai Momo [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:45, ngày 25 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 06:16, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Tôn Ngộ Không [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:16, ngày 25 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:16, ngày 25 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 04:29, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lou Hoàng [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:29, ngày 18 tháng 8 năm 2020)
 • 03:45, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Nguyễn Quang Hải (sinh 1997) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:45, ngày 3 tháng 3 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 02:06, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Hun Sen [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:06, ngày 19 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 01:31, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Vladimir Ilyich Lenin [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 01:31, ngày 25 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (Bút chiến thiếu tính xây dựng) (sử)
 • 14:43, ngày 17 tháng 2 năm 2020 Ngomanh123 Thảo luận đóng góp đã khóa Jeon So-min (diễn viên) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:43, ngày 24 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:43, ngày 24 tháng 2 năm 2020) (Bài viết liên tục bị IP thêm thông tin sai) (sử)
 • 13:20, ngày 17 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Khối lượng riêng [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 11:41, ngày 17 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Pin ion liti [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 05:25, ngày 17 tháng 2 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Hải Dương [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:25, ngày 24 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (Spam) (sử) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:15, ngày 17 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:15, ngày 2 tháng 3 năm 2020)
 • 02:01, ngày 17 tháng 2 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Donghyuk [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)