Phó Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)

Phó Bí thư Tỉnh ủyViệt Nam cùng với Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Tỉnh uỷ, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những công việc được phân công.

Phó Bí thư Tỉnh ủySửa đổi

Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng với Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Tỉnh uỷ, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những công việc được phân công. Phó Bí thư Tỉnh ủy có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

  • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh uỷ về toàn bộ hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; cùng với các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành trong Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
  • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh uỷ về chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua - khen thưởng, công tác dân vận của chính quyền và công tác đối ngoại của địa phương; chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trên địa bàn và các công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu; làm Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch hàng năm và 5 năm; chỉ đạo xây dựng các đề án cụ thể về kinh tế- xã hội và ngân sách, về quốc phòng - an ninh, về hợp tác, liên doanh, liên kết với nước ngoài... để đưa ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định theo chương trình làm việc.
  • Thường xuyên báo cáo tình hình với Bí thư, Thường trực Tỉnh uỷ về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh cần báo cáo xin ý kiến Thường trực hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với Phó Bí thư Thường trực và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh để bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng với chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủySửa đổi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy do Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh bầu ra trong số Tỉnh ủy viên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng với Bí thư và Phó Bí thư chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Tỉnh uỷ, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những công việc được phân công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có quyền hạn và nhiệm vụ:

  • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh uỷ về việc chỉ đạo việc chuẩn bị, thẩm định dự thảo Quy chế và Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chương trình công tác năm, 6 tháng, hằng quý, hằng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện Quy chế và các chương trình công tác đã đề ra; chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình và nội dung hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy.
  • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Bí thư Tỉnh uỷ điều hành bộ máy Đảng để giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng bộ. Trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư uỷ nhiệm; thay mặt Bí thư khi Bí thư đi vắng.
  • Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các ban xây dựng Đảng và phụ trách Văn phòng Tỉnh uỷ; chỉ đạo hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp công tác giữa các tổ chức đảng, nhà nước, các đoàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp uỷ địa phương. Chủ trì cùng với các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực, địa phương xử lý những việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, hoặc những việc do các Ủy viên Thường vụ phụ trách lĩnh vực, địa phương đề nghị.
  • Trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, như công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tôn giáo; công tác cải cách tư pháp; công tác dân vận của Đảng, công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Đảng, công tác tài chính Đảng.
  • Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký một số văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo sự phân công của Bí thư Tỉnh ủy.

Danh sách Phó Bí thư Tỉnh ủySửa đổi

Hiện tại ở Việt Nam có 63 tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Dưới đây là danh sách Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kì 2015-2020.

STT Tỉnh
Thành phố trực thuộc Trung ương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phó bí thư Chức vụ hiện nay Ghi chú
Khóa Chức vụ Nhiệm kỳ
1 An Giang X Võ Anh Kiệt Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-3/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 3/2016-nay
Vương Bình Thạnh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2 Bà Rịa - Vũng Tàu VI Nguyễn Thị Yến Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
Nguyễn Văn Trình Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
3 Bạc Liêu XV Lê Thị Ái Nam Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Dương Thành Trung Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2015-nay
4 Bắc Kạn XI Nguyễn Hoàng Hiệp Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Lý Thái Hải Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hoàng Duy Chinh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
5 Bắc Giang XVIII Thân Văn Khoa Phó Bí thư Thường trực 12/2015-8/2018
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Văn Linh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lê Thị Thu Hồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 1/2019-nay Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
6 Bắc Ninh XIX Nguyễn Hữu Quất Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Nguyễn Tử Quỳnh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đào Hồng Lan Phó Bí thư tỉnh ủy 3/2018-nay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Nguyễn Thị Hà Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-3/2018
7 Bến Tre X Phan Văn Mãi Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 1/2019-nay
Cao Văn Trọng Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Trần Ngọc Tam Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
8 Bình Dương X Phạm Văn Cành Phó Bí thư thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Trần Thanh Liêm Phó bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Nguyễn Hữu Từ Phó bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
9 Bình Định XIX Lê Kim Toàn Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Hồ Quốc Dũng Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10 Bình Phước X Nguyễn Văn Trăm Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lê Văn Châu Phó bí thư tỉnh ủy 03/2014-15/09/2018
Trần Tuệ Hiền Phó bí thư thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
11 Bình Thuận XIII Nguyễn Ngọc Hai Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Dương Văn An Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Huỳnh Thanh Cảnh Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
12 Cà Mau XV Nguyễn Tiến Hải Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phạm Bạch Đằng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay
13 Cao Bằng XVIII Hoàng Xuân Ánh Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đàm Văn Eng Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-4/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 7/2016-nay
Triệu Đình Lê Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
14 Cần Thơ XIII Phạm Gia Túc Phó Bí thư Thành ủy 9/2015-12/2017 Điều động làm Phó trưởng ban Nội chính trung ương
Võ Thành Thống Phó bí thư thành ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 11/2015-nay
Phạm Văn Hiểu Phó Bí thư thành ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố
15 Đà Nẵng XXI Võ Công Trí Phó Bí thư Thường trực thành ủy 10/2015-nay
Huỳnh Đức Thơ Phó Bí thư thành ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
16 Đắk Lắk XVI Y Biêr Niê Bí thư Thị ủy Buôn Hồ 10/2015-12/2015
Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Phạm Ngọc Nghị Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phạm Minh Tấn Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Trần Quốc Cường Phó Bí thư tỉnh ủy 12/2015-nay Điều động từ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
17 Đắk Nông XI Nguyễn Bốn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-12/2015
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Ngô Thanh Danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 9/2015-nay
Điểu K'Ré Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 9/2015-7/2016 Điều động đến Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
18 Đồng Nai X Trần Văn Tư Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Phó Bí thư Thường trực 4/2018-nay
Đinh Quốc Thái Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Phan Thị Mỹ Thanh Phó Bí thư Thường trực 9/2015-4/2018 Tước đảng tịch
19 Đồng Tháp X Nguyễn Văn Dương Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Nguyễn Tôn Hoàng Phó Bí thường trực Tỉnh ủy 9/2015-nay
20 Điện Biên XIII Mùa A Sơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Lâm Văn Năm Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ 9/2015-nay
Lò Văn Muôn Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 6/2016-nay
21 Gia Lai XV Hồ Văn Niên Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ 10/2015-nay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Võ Ngọc Thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Châu Ngọc Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
22 Hà Giang XVI Nguyễn Đình Khang Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2015-4/2016 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016; Luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-12/2015
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Thào Hồng Sơn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 6/2016-nay
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy 9/2015-nay
23 Hà Nam XIX Nguyễn Xuân Đông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Phạm Sỹ Lợi Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 7/2016-nay
24 Hà Nội XVI Ngô Thị Thanh Hằng Phó Bí thư Thường trực 11/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Nguyễn Thị Bích Ngọc Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố 11/2015-nay
Nguyễn Đức Chung Phó Bí thư Thành ủy 11/2015-nay Ủy viên Trung ương từ tháng 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 12/2015-nay
Đào Đức Toàn Phó Bí thư Thành ủy 11/2015-nay
25 Hà Tĩnh XVIII Trần Nam Hồng Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Đặng Quốc Khánh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 4/2016-nay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Hoàng Trung Dũng Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy 2/2019-nay
26 Hải Dương XVI Vũ Văn Sơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay
Nguyễn Dương Thái Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2015-nay
27 Hải Phòng XV Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 6/2016-nay
Nguyễn Thị Nghĩa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay
28 Hậu Giang XIII Lữ Văn Hùng Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-1/2018 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2015-4/2018
Huỳnh Thanh Tạo Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Lê Tiến Châu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 4/2018-nay
Đặng Thế Vinh Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
29 Hòa Bình XVI Trần Đăng Ninh Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 6/2016-nay
Nguyễn Văn Quang Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-nay
30 Hưng Yên XVIII Đỗ Xuân Tuyên Phó Bí thư Thường trực 6/2016-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Văn Phóng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Phó Bí thư Tỉnh ủy 11/2015-nay
31 Thành phố Hồ Chí Minh X Tất Thành Cang Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 10/2015-12/2018 Miễn nhiệm
Nguyễn Thị Quyết Tâm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố 10/2015-12/2018 nghỉ hưu từ 1/1/2019
Nguyễn Thị Lệ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố 04/2019-nay
Nguyễn Thành Phong Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 12/2015-nay
Phó Bí thư thành ủy 10/2015-nay
Võ Văn Thưởng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 10/2015-2/2016 Ủy viên Bộ Chính trị từ tháng 1/2016
Võ Thị Dung Phó Bí thư Thành ủy 5/2016-nay
Trần Lưu Quang Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 2/2019-nay
32 Khánh Hòa XVII Nguyễn Tấn Tuân Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 6/2016-nay
Lê Đức Vinh Phó Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-nay
33 Kiên Giang X Đặng Tuyết Em Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Phạm Vũ Hồng Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
34 Kon Tum XV A Pớt Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 7/2016-nay
Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 7/2016-nay
Y Mửi Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Đào Xuân Quý Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-10/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
35 Lai Châu XIII Giàng Páo Mỷ Phó Bí thư Thường trực 10/2015-9/2018 Làm Bí thư tỉnh ủy;Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Đỗ Ngọc An Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-2/2019 chuyển công tác
Trần Tiến Dũng Phó bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2/2019-nay
Vũ Văn Hoàn Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Phó bí thư thường trực từ 9/2018
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 6/2016-nay
36 Lạng Sơn XVI Hoàng Văn Nghiệm Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 4/2016-nay
Phạm Ngọc Thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 4/2016-nay
37 Lào Cai XV Hà Thị Nga Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Đặng Xuân Phong Phó Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 6/2016-nay
38 Lâm Đồng X Đoàn Văn Việt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Trần Đức Quận Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 6/2016-nay
39 Long An X Đỗ Hữu Lâm Đã về hưu 10/2015-11/2018
Nguyễn Văn Được Phó Bí thư Thường trực Giữa 2019-nay
Trần Văn Cần Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 6/2016-nay
40 Nam Định XIX Trần Văn Chung Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Phạm Đình Nghị Phó Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
41 Nghệ An XVIII Nguyễn Xuân Sơn Phó Bí thư Thường trực 10/2018-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Xuân Đường Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-10/2018 Nghỉ chế độ
Lê Quang Huy 10/2015-11/2017 Chuyển công tác
Thái Thanh Quý Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2018-nay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Nguyễn Văn Thông 5/2016-nay
42 Ninh Bình XXI Trần Hồng Quảng Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Đinh Văn Điến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-nay
43 Ninh Thuận XIII Lưu Xuân Vĩnh Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Bắc Việt Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 9/2015-nay
44 Phú Thọ XVIII Bùi Minh Châu Phó Bí thư Thường trực 9/2015-12/2015 Làm Bí thư tỉnh ủy; Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 11/2015-03/2019
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 03/2019-nay
Nguyễn Hữu Đông Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2015-3/2016 Điều chuyển tỉnh ủy Sơn La, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ 1/2016
Bùi Văn Quang Phó Bí thư Tỉnh ủy 6/2016-nay nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (2016-2019)
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 6/2016-03/2019
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 03/2019-nay
Hoàng Công Thủy Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 06/2019-nay nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
45 Phú Yên XVI Lương Minh Sơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay
Hoàng Văn Trà Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-8/2018 hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 11/2015-8/2018
Phạm Đại Dương Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 8/2018-nay
Phó Bí thư Tỉnh ủy 8/2018-nay
46 Quảng Bình XVI Nguyễn Hữu Hoài Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-12/2018
Trần Thắng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 26/03/2019-nay
Trần Công Thuật Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2018-nay
47 Quảng Nam XXI Phan Việt Cường Phó Bí thư Thường trực 10/2015-1/2019 Làm Bí thư tỉnh ủy; Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Đinh Văn Thu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-nay
48 Quảng Ngãi XIX Nguyễn Thanh Quang Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-02/2019
Bùi Thị Quỳnh Vân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 05/2019-nay Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 30 tháng 6 năm 2016 – nay
Trần Ngọc Căng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Trần Văn Minh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-1/2019 Điều chuyển công tác
49 Quảng Ninh XIV Đỗ Thị Hoàng Phó Bí thư Thường trực 10/2015-9/2018 Nghỉ chế độ
Vũ Hồng Thanh Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-7/2016 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016; Chuyển công tác
Nguyễn Đức Long Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Nguyễn Xuân Ký Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ 11/2018-nay
Ngô Hoàng Ngân Phó Bí thư tỉnh ủy 11/2018-nay
50 Quảng Trị XVI Phạm Đức Châu Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay
Nguyễn Đức Chính Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Nguyễn Đăng Quang Phó Bí thư tỉnh ủy 2/2019-nay
51 Sóc Trăng XVIII Nguyễn Trung Hiếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016 Chuyển công tác
Huỳnh Văn Sum Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Lâm Văn Mẫn Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Trần Văn Chuyện Phó Bí thư tỉnh ủy 8/2016-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 7/2016-nay
52 Sơn La XIV Nguyễn Đắc Quỳnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 9/2015-nay Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Cầm Ngọc Minh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-03/2019
Nguyễn Hữu Đông Phó Bí thư Tỉnh ủy 03/2016-nay nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ
Hoàng Quốc Khánh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 06/2019-nay
53 Tây Ninh X Nguyễn Minh Tân Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Phạm Văn Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 11/2015-nay
Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
54 Thái Bình XIX Đặng Trọng Thăng Phó Bí thư Thường trực 9/2015-10/2018
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 7/2018-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 12/2015-7/2018
Nguyễn Hồng Diên Phó Bí thư tỉnh ủy 9/2015-4/2018 Làm Bí thư tỉnh ủy; Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-7/2018
Ngô Đông Hải Phó Bí thư Thường trực 10/2018-nay
55 Thái Nguyên XIX Vũ Hồng Bắc Phó bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh 10/2015-12/2015
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2015-nay
Bùi Xuân Hòa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh 6/2016-nay
56 Thanh Hóa XVIII Đỗ Trọng Hưng Phó Bí thư Thường trực 9/2015-nay Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Nguyễn Đình Xứng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-nay
Đỗ Minh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2015-nay
Nguyễn Thị Xuân Thu Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2015-1/2016 Chuyển công tác
57 Thừa Thiên - Huế XV Bùi Thanh Hà Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Nguyễn Văn Cao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-6/2018
Phan Ngọc Thọ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 6/2018-nay
58 Tiền Giang X Lê Hồng Quang Phó Bí thư Thường trực 10/2015-6/2017 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Võ Văn Bình Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
Lê Văn Hưởng Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/2015-nay
59 Trà Vinh X Ngô Chí Cường Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Sơn Thị Ánh Hồng Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
Đồng Văn Lâm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Kim Ngọc Thái Phó Bí thư Tỉnh ủy 9/2018-nay
60 Tuyên Quang XVI Phạm Minh Huấn Phó Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Hồng Thắng Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
61 Vĩnh Long X Trương Văn Sáu Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Văn Quang Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-nay
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-11/2015
62 Vĩnh Phúc XVI Trần Văn Vinh Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Văn Trì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-nay
63 Yên Bái XVIII Dương Văn Thống Phó Bí thư Thường trực 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
Phạm Thị Thanh Trà Phó Bí thư tỉnh ủy 10/2015-9/2016 Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-2/2017
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 2/2017-nay
Đỗ Đức Duy Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 2/2017-nay Bổ sung tháng 2/2017

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi