Phó Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)

Phó Bí thư Tỉnh ủyViệt Nam cùng với Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Tỉnh uỷ, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những công việc được phân công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy sửa

Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng với Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Tỉnh uỷ, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những công việc được phân công. Phó Bí thư Tỉnh ủy có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

  • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh uỷ về toàn bộ hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; cùng với các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành trong Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
  • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh uỷ về chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua - khen thưởng, công tác dân vận của chính quyền và công tác đối ngoại của địa phương; chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trên địa bàn và các công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu; làm Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch hàng năm và 5 năm; chỉ đạo xây dựng các đề án cụ thể về kinh tế- xã hội và ngân sách, về quốc phòng - an ninh, về hợp tác, liên doanh, liên kết với nước ngoài... để đưa ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định theo chương trình làm việc.
  • Thường xuyên báo cáo tình hình với Bí thư, Thường trực Tỉnh uỷ về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh cần báo cáo xin ý kiến Thường trực hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với Phó Bí thư Thường trực và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh để bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng với chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy sửa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy do Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh bầu ra trong số Tỉnh ủy viên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng với Bí thư và Phó Bí thư chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Tỉnh uỷ, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những công việc được phân công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có quyền hạn và nhiệm vụ:

  • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh uỷ về việc chỉ đạo việc chuẩn bị, thẩm định dự thảo Quy chế và Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chương trình công tác năm, 6 tháng, hằng quý, hằng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện Quy chế và các chương trình công tác đã đề ra; chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình và nội dung hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy.
  • Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Bí thư Tỉnh uỷ điều hành bộ máy Đảng để giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng bộ. Trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư uỷ nhiệm; thay mặt Bí thư khi Bí thư đi vắng.
  • Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các ban xây dựng Đảng và phụ trách Văn phòng Tỉnh uỷ; chỉ đạo hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp công tác giữa các tổ chức đảng, nhà nước, các đoàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp uỷ địa phương. Chủ trì cùng với các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực, địa phương xử lý những việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, hoặc những việc do các Ủy viên Thường vụ phụ trách lĩnh vực, địa phương đề nghị.
  • Trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, như công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tôn giáo; công tác cải cách tư pháp; công tác dân vận của Đảng, công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Đảng, công tác tài chính Đảng.
  • Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký một số văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo sự phân công của Bí thư Tỉnh ủy.

Danh sách Phó Bí thư Tỉnh ủy sửa

Hiện tại ở Việt Nam có 63 tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Dưới đây là danh sách Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kì 2020-2025

TỈNH, THÀNH PHỐ TÊN NĂM SINH QUÊ QUÁN NHIỆM KỲ THỜI GIAN TẠI NHIỆM GHI CHÚ
BẮT ĐẦU KẾT THÚC
An Giang Lê Văn Nưng 1965 An Giang (25/9/2020 - nay) 3 năm, 200 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND Tỉnh
Nguyễn Thanh Bình 1964 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến 1965 Bà Rịa - Vũng Tàu (23/10/2015 - nay) 8 năm, 172 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Nguyễn Văn Thọ 1968 (15/11/2019 - nay) 4 năm, 149 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam 1963 Bạc Liêu (1/7/2015 - nay) 8 năm, 286 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Phạm Văn Thiều 1970 (16/10/2020 - nay) 3 năm, 179 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng 1970 Thanh Hóa (19/1/2019 - nay) 5 năm, 84 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Lê Ánh Dương 1966 Ninh Bình (14/10/2020 - nay) 3 năm, 181 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Bắc Kạn Phương Thị Thanh 1967 Cao Bằng (22/10/2020 - nay) 3 năm, 173 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Đăng Bình 1978 Hà Nội (8/9/2021 - nay) 2 năm, 217 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung 1965 Bắc Ninh (25/9/2020 - nay) 3 năm, 200 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Hương Giang 1969 Hải Dương (8/11/2019 - nay) 4 năm, 156 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến 1971 Bến Tre (16/10/2020 - nay) 3 năm, 179 ngày Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Thanh Lâm 1973 Hà Nam (14/3/2024 - nay) 29 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Trần Ngọc Tam 1965 Bến Tre (13/10/2015 - nay) 8 năm, 182 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Dương Nguyễn Văn Thao 1963 Bình Dương (6/7/2021 - nay) 2 năm, 281 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Võ Văn Minh 1972 (14/10/2020 - nay) 3 năm, 181 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Định Lê Kim Toàn 1965 Bình Định (16/10/2020 - nay) 3 năm, 179 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Phạm Anh Tuấn 1973 Hà Tĩnh (13/9/2022 - nay) 1 năm, 212 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Phước Huỳnh Thị Hằng 1975 Bình Phước (5/2/2020 - nay) 4 năm, 67 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Tuệ Hiền 1969 Quảng Nam (23/10/2015 - nay) 8 năm, 172 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh 1977 Ninh Thuận (16/10/2020 - nay) 3 năm, 179 ngày Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Đoàn Anh Dũng Hà Tĩnh (14/11/2022 - nay) 1 năm, 150 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Cà Mau Phạm Thành Ngại 1971 Cà Mau (1/10/2021 - nay) 2 năm, 194 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Huỳnh Quốc Việt 1976 (24/6/2021 - nay) 2 năm, 293 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Cao Bằng Triệu Đình Lê 1965 Cao Bằng (28/10/2020 - nay) 3 năm, 167 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Hoàng Xuân Ánh 1964 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Cần Thơ Phạm Văn Hiểu 1964 Cần Thơ (25/9/2015 - nay) 8 năm, 200 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND Thành phố
Trần Việt Trường 1971 Hậu Giang 3 năm, 200 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND Thành phố
Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết 1976 Quảng Nam (21/10/2020 - nay) 3 năm, 174 ngày Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chủ tịch HĐND Thành phố

Lê Trung Chinh 1969 Đà Nẵng Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND Thành phố
Đắk Lắk Phạm Minh Tấn 1963 Thanh Hóa (14/10/2015 - nay) 8 năm, 181 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Phạm Ngọc Nghị 1965 Quảng Ngãi Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Đắk Nông Lưu Văn Trung 1974 Thái Bình (16/10/2020 - nay) 3 năm, 179 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Hồ Văn Mười 1969 Quảng Nam (30/6/2021 - nay) 2 năm, 287 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Điện Biên Mùa A Sơn 1964 Điện Biên (15/10/2020 - nay) 3 năm, 180 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Lê Thành Đô 1968 Thái Bình Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng Nai Hồ Thanh Sơn 1964 Đồng Nai (18/3/2019 - nay) 5 năm, 25 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Võ Tấn Đức 1972 (2/8/2023 - nay) 254 ngày Quyền Chủ tịch UBND tỉnh
Quản Minh Cường 1969 Hưng Yên (6/7/2020 - nay) 3 năm, 281 ngày
Đồng Tháp Phan Văn Thắng 1967 Đồng Tháp (19/10/2020 - nay) 3 năm, 176 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Phạm Thiện Nghĩa 1966 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Gia Lai Châu Ngọc Tuấn 1970 Bình Định (2/6/2020 - nay) 3 năm, 315 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Trương Hải Long 1976 Bắc Ninh (12/9/2022 - nay) 1 năm, 213 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Hà Giang Thào Hồng Sơn 1965 Hà Giang (30/9/2015 - nay) 8 năm, 195 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Văn Sơn 1964 Hà Nội Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Hà Nam Đinh Thị Lụa 1972 Hà Nam (22/9/2020 - nay) 3 năm, 203 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Trương Quốc Huy 1970 Nam Định Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến 1971 Hà Nội (12/10/2020 - nay) 3 năm, 183 ngày Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Trần Sỹ Thanh Nghệ An (15/7/2022 - nay) 1 năm, 272 ngày Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND Thành phố
Nguyễn Ngọc Tuấn 1966 Hải Dương (12/10/2020 - nay) 3 năm, 183 ngày Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND Thành phố
Nguyễn Văn Phong 1968 Thái Bình Phó Bí thư Thành ủy
Hà Tĩnh Trần Thế Dũng 1966 Hà Tĩnh (16/10/2020 - nay) 3 năm, 179 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Võ Trọng Hải 1968 (15/4/2021 - nay) 2 năm, 363 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Hải Dương Lê Văn Hiệu 1967 Hải Dương (26/10/2020 - nay) 3 năm, 169 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Triệu Thế Hùng 1971 Hà Nội (10/5/2020 - nay) 3 năm, 338 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến 1969 Hải Phòng (13/11/2020 - nay) 3 năm, 151 ngày Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Nguyễn Văn Tùng 1964 (24/10/2015 - nay) 8 năm, 171 ngày Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND Thành phố
Hậu Giang Trần Văn Huyến 1971 Ninh Bình (14/10/2020 - nay) 3 năm, 181 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng Văn Thanh 1969 Nam Định Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Hòa Bình Bùi Đức Hinh 1968 Hòa Bình (3/10/2020 - nay) 3 năm, 192 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Bùi Văn Khánh 1964 (9/7/2019 - nay) 4 năm, 278 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải 1977 Thành phố Hồ Chí Minh (17/10/2020 - nay) 3 năm, 178 ngày Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Phan Văn Mãi 1973 Bến Tre (1/6/2021 - nay) 2 năm, 316 ngày Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND Thành phố

Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố

Nguyễn Thị Lệ 1967 Thành phố Hồ Chí Minh (19/3/2019 - nay) 5 năm, 24 ngày Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND Thành phố
Nguyễn Phước Lộc 1970 Kiên Giang (26/9/2023 - nay) 199 ngày Phó Bí thư Thành ủy; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy
Hưng Yên Trần Quốc Toản 1973 Hưng Yên (26/10/2020 - nay) 3 năm, 169 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Quốc Văn 1968 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn 1970 Khánh Hòa (28/2/2020 - nay) 4 năm, 44 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Tấn Tuân 1964 (30/9/2010 - nay) 13 năm, 195 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Kiên Giang Mai Văn Huỳnh 1965 Kiên Giang (17/10/2020 - nay) 3 năm, 178 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Lâm Minh Thành 1972 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Kon Tum A Pớt 1963 Kon Tum (16/7/2016 - nay) 7 năm, 271 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Lê Ngọc Tuấn 1965 Quảng Nam (30/5/2020 - nay) 3 năm, 318 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Lai Châu Vũ Mạnh Hà 1979 Nam Định (31/5/2023 - nay) 317 ngày Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Lê Văn Lương 1968 Hà Nam (23/10/2020 - nay) 3 năm, 172 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm 1968 Lạng Sơn (29/10/2015 - nay) 8 năm, 166 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Hồ Tiến Thiệu 1965 (8/7/2020 - nay) 3 năm, 279 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Lào Cai Vũ Xuân Cường 1966 Hải Dương (15/10/2020 - nay) 3 năm, 180 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Trịnh Xuân Trường 1977 Lào Cai Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Lâm Đồng Trần Đình Văn 1966 Thừa Thiên Huế (16/10/2020 - nay) 3 năm, 179 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Trần Văn Hiệp 1965 Lâm Đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Long An Nguyễn Thanh Hải 1972 Long An (30/10/2020 - nay) 3 năm, 165 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Nguyễn Văn Út 1969 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Nam Định Lê Quốc Chỉnh 1968 Nam Định (24/9/2020 - nay) 3 năm, 201 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Phạm Đình Nghị 1965 (24/9/2015 - nay) 8 năm, 201 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Nghệ An Nguyễn Văn Thông 1963 Nghệ An (27/5/2016 - nay) 7 năm, 321 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Nguyễn Đức Trung 1974 Thanh Hóa (27/2/2020 - nay) 4 năm, 45 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Hoàng Nghĩa Hiếu 1967 Nghệ An (28/7/2022 - nay) 1 năm, 259 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy
Ninh Bình Mai Văn Tuất 1970 Ninh Bình (9/1/2023 - nay) 1 năm, 94 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Phạm Quang Ngọc 1973 (22/10/2020 - nay) 3 năm, 173 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Ninh Thuận Phạm Văn Hậu 1974 Ninh Thuận (28/10/2020 - nay) 3 năm, 167 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Quốc Nam 1971 Quảng Ngãi Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Phú Thọ Phùng Khánh Tài 1971 Hà Nội (14/3/2023 - nay) 1 năm, 29 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Bùi Văn Quang 1967 Phú Thọ (14/6/2016 - nay) 7 năm, 303 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Phú Yên Cao Thị Hòa An 1973 Nghệ An (16/10/2020 - nay) 3 năm, 179 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Tạ Anh Tuấn 1969 Hà Nội (14/11/2022 - nay) 1 năm, 150 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Bình Trần Hải Châu 1966 Quảng Bình (28/10/2020 - nay) 3 năm, 167 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Thắng (28/3/2019 - nay) 5 năm, 15 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Nam Lê Văn Dũng 1966 Quảng Nam (24/4/2019 - nay) 4 năm, 354 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Lê Trí Thanh 1970 (11/11/2019 - nay) 4 năm, 153 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy 1975 Hà Nội (30/8/2020 - nay) 3 năm, 226 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Đặng Văn Minh 1966 Quảng Ngãi (11/9/2020 - nay) 3 năm, 214 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh 1973 Hải Dương (24/8/2021 - nay) 2 năm, 232 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Đặng Xuân Phương 1974 Nam Định (18/8/2023 - nay) 238 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Cao Tường Huy 1973 Quảng Ninh (5/12/2023 - nay) 129 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang 1968 Quảng Trị (16/10/2020 - nay) 3 năm, 179 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Võ Văn Hưng 1972 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào 1972 Sóc Trăng (15/10/2020 - nay) 3 năm, 180 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Văn Lâu 1970 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Sơn La Nguyễn Thái Hưng 1965 Hưng Yên (24/9/2020 - nay) 3 năm, 201 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Hoàng Quốc Khánh 1969 Sơn La Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Tây Ninh Phạm Hùng Thái 1970 Tây Ninh (24/8/2020 - nay) 3 năm, 232 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Nguyễn Thanh Ngọc 1969 Long An (7/5/2020 - nay) 3 năm, 341 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Thái Bình Nguyễn Tiến Thành 1965 Thái Bình (15/10/2020 - nay) 3 năm, 180 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Khắc Thận 1974 Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn 1976 Thái Nguyên (13/10/2020 - nay) 3 năm, 182 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Trịnh Việt Hùng 1977 Hải Dương (21/8/2020 - nay) 3 năm, 235 ngày Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh Hóa Lại Thế Nguyên 1970 Thanh Hóa (28/10/2020 - nay) 3 năm, 167 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Đỗ Minh Tuấn 1972 (25/9/2015 - nay) 8 năm, 200 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ 1963 Thừa Thiên Huế (1/7/2021 - nay) 2 năm, 286 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Phương 1970 (25/6/2021 - nay) 2 năm, 292 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Tiền Giang Võ Văn Bình 1963 Tiền Giang (21/10/2015 - nay) 8 năm, 174 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Văn Vĩnh 1967 (15/10/2020 - nay) 3 năm, 180 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Trà Vinh Kim Ngọc Thái 1969 Trà Vinh (5/9/2018 - nay) 5 năm, 220 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Lê Văn Hẳn 1970 (15/10/2020 - nay) 3 năm, 180 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung 1974 Ninh Bình (15/10/2020 - nay) 3 năm, 180 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Văn Sơn 1970 Vĩnh Phúc (25/8/2020 - nay) 3 năm, 231 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế 1965 Vĩnh Long (3/9/2021 - nay) 2 năm, 222 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Lữ Quang Ngời 1972 Tiền Giang (31/1/2020 - nay) 4 năm, 72 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh 1975 Phú Thọ (15/10/2020 - nay) 3 năm, 180 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Lê Duy Thành 1969 Vĩnh Phúc (8/7/2020 - nay) 3 năm, 279 ngày Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh
Yên Bái Tạ Văn Long 1966 Phú Thọ (24/9/2020 - nay) 3 năm, 201 ngày Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Huy Tuấn 1974 Yên Bái Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa